Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av høsten 2021. Les mer
Eldre mann skriver på lapp i en protokoll.
Opphavsperson: Ukjent. Omtrentlig datering: 1950. Avbildet person: T. Berulvson. Institusjon: Statsarkivet i Kristiansand.

Om Digitalpensjonatet

Alle kan bidra med materiale til Digitalarkivet. Våre bidragsytarar inkluderer både foreiningar, institusjonar og privatpersonar. Som bidragsytar vert du automatisk gjest i Digitalpensjonatet.

Alle kan bli gjest i Digitalpensjonatet. Kriteriet er at ein tek utgangspunkt i ei arkivkjelde og gjengir ho så kjeldetru som mogleg.

Digitalarkivet opprettar eit rom i Digitalpensjonatet for kvar gjest. Ein gjest kan vere ein institusjon, ei foreining, ei gruppe personar som samarbeider eller ein enkeltperson. I dette rommet kan gjesten presentere seg sjølv med si eiga tekst og sin eigen logo, eller me i Digitalarkivet skriv ein passande tekst og set inn vår logo for Digitalpensjonatet.

Viss du ynskjer å publisere dine data hjå oss, ber me om at du tek kontakt med Digitalarkivet før du startar å transkribere. Då får me eit oversyn over kva for bidrag me kan vente, og samstundes unngå at andre transkriberer same kjelde. Me gjev råd og innspel til transkripsjon i forkant av prosessen for å hindre meirarbeid for deg eller oss. Me svarar raskt viss du sender oss ein e-post. Digitalarkivet tilbyr òg organiserte dugnadar.

For arkivsektoren har Digitalarkivet ei eiga løysing for sjølvbetent publisering.

Kontakt Digitalarkivet om du vil dra nytte av vår teknologi for tilgjengeleggjering på nett – det er gratis og uforpliktande!

Krav til materialet

Alle som transkriberer kjelder til eige bruk kan sjølvsagt taste inn informasjonen slik dei sjølv ynskjer. Likevel er det ein hovudregel for digitale kjelder som skal leverast til oss at dei skal vere mest mogeleg kjeldetru. Når ein tastar ei kjelde, skal ein skrive teksten slik det står skrive i kjeldene.

Digitale kjelder skal bygge på eit arkivstykke eller ein serie frå eit arkiv. Ein skal ikkje konstruere ei kjelde ved å hente informasjon frå fleire stader eller ved å trekkje eigne slutningar og skrive inn sine tolkingar. Den digitale kjelda skal heller ikkje vere berre eit par sider eller eit tekstutdrag frå kjelda, med unntak av kyrkjebøker kor me godtek at ein transkriberer til dømes berre døypte, eller berre konfirmerte frå ein protokoll.

Det er laga to standardar for transkripsjon av historiske data, HISTFORM-standarden og KYRRE-standarden. Begge inneheld generelle instruksar som kan være vel verdt å studere før ein tek til å transkribere kjelder, sjølv om ein transkriberer andre kjelder enn folketeljingar og kyrkjebøker.

Ikkje alt kan gjerast søkbart på Digitalarkivet. Det er viktig å setja seg inn i reglane for kva som kan publiserast

Rettar til materialet

Gjestane i Digitalpensjonatet er bidragsytarar og har rettane til deira digitale kjelder. Digitalarkivet har berre rett til å distribuere materialet gjennom visningsverktøya på nettsidene. Bidragsytaren kan trekkje attende eigne data/avskrifter når han/ho ynskjer det.

Digitalarkivet har ei redaktørrolle i Digitalpensjonatet, og skal sjå til at materialet er av ein slik kvalitet at det er til god nytte for brukarane. Digitalarkivet kan difor reservere seg mot å publisere ei digital kjelde dersom materialet er av ein slik art at me ikkje ynskjer å publisere det på nettsidene våre. Med same grunn kan me også gjere mindre justeringar i dataa me mottek slik at dei er eigna for publisering.

Innsending av materialet

Du kan sende transkripsjonane dine på e-post til digitalarkivet@arkivverket.no. Dersom du har transkribert kjelder frå ulike områder eller år, må desse sendast i separate e-postar.

Døme:

For folketeljingar: I emnefeltet skriv du: Sender <Kjeldetype> <År> <Område>, til dømes "Sender Folketeljing 1875 Aurland".

For kyrkjebøker: I emnefeltet skriv du: Sender <Kildetype> <Protokollnr> <Område> <Tidsrom>, til dømes "Sender Mini A1 Askøy 1742-1818". I e-posten skriv ein korleis lister som er transkriberte.

Last opp dei transkriberte dataa som vedlegg.

Kontakt Digitalarkivet viss det er ei stor sending så tilbyr me ein trygg stad der du kan legge filene så me kan hente dei.