Det er i øyeblikket en feil med alle søk som avgrenser med årstall. Dette skyldes en feil i søkemotoren. Feilen er meldt til leverandøren 26. september.

Korrekturmeldingar og merknadar

Har du funne feil i transkriberte data i Digitalarkivet, eller har du motstridande opplysingar til det som er transkribert? Her får du vite korleis du legg inn ei korrekturmelding eller ein merknad.

Du skal leggje inn ei korrekturmelding dersom du meiner at transkripsjonen (avskrifta) ikkje er i samsvar med det som står i kjelda (originalen). Ei korrekturmelding er basert på at du har sett kjelda som er transkribert, enten på lesesal eller i skanna utgåve på Digitalarkivet. Transkripsjonar skal vere kjeldetru. Me endrar ikkje det som står skrive i kjeldene, normaliserer ikkje namn og rettar ikkje ulike kjelder i høve til kvarandre. Merk at transkripsjonar kan innehalde spesialteikn som har særskild tyding, til dømes !! eller ??, og som ikkje finst i kjelda.

Du skal leggje inn ein merknad dersom du har opplysingar om ein person, ein bustad eller liknande, som ikkje er i samsvar med denne kjelda (originalen) og som kan ha interesse for andre brukarar av Digitalarkivet. Merknadar skal vere kortfatta og ikkje innehalde informasjon om nolevande personar. Ynskjer du å leggje inn mykje informasjon om ein person, eller å lenkje saman opplysingar om same person frå fleire kjelder, bruk Historisk befolkningsregister.

Merk at du må vere innlogga brukar for å kunne leggje inn ei korrekturmelding eller ein merknad.

Les meir om korleis du går fram for å opprette brukarkonto i Digitalarkivet.

Til venstre symbol for å rapportere ei korrekturmelding eller ein merknad. Til høgre ser ein døme på at det er lagt til ei korrekturmelding, ingen merknadar.

Du har høve til å leggje inn ei korrekturmelding eller ein merknad alle stader der du finn symbolet for merknadar og korrekturmeldingar (sjå figur). Dette symbolet finn du oppe til høgre, på verktøylinja. Frå 1. juli 2018 er det ikkje lenger mogleg å leggje inn ei korrekturmelding eller ein merknad til folketeljinga 1910. Les meir om førespurnadar som krev oppslag i folketeljinga 1910 på Arkivverket sine nettsider.

Når du legg inn ei korrekturmelding eller ein merknad vert meldinga/merknaden synleg for alle brukarar.

Slik går du fram:

  1. Klikk på symbolet for merknadar og korrekturmeldingar.
  2. Vel korrekturmelding eller merknad. Korrekturmelding er markert i utgangspunktet.
  3. Legg inn ein kortfatta tekst som skildrar det du vil rapportere. Viss du legg inn ei korrekturmelding, kom gjerne med framlegg til det du meiner er riktig transkripsjon.
  4. Viss du legg inn ei korrekturmelding, legg inn ei lenke til original viss du har sett det skanna biletet i Digitalarkivet. Viss du legg inn ein merknad kan du lenke til andre kjelder på Digitalarkivet. Les meir om korleis du lagar ei lenke med permanent ID i Digitalarkivet.
  5. Du må lese og godta vilkår for bruk.
  6. Klikk på Lagre.

Du vil no motta ein e-post frå Digitalarkivet som stadfestar at me har motteke meldinga di, og du vil seinare motta e-postar som held deg oppdatert på status for meldinga di.

Alle korrekturmeldingar og merknadar vert handsama av Digitalarkivet, og Digitalarkivet kan fjerne innkomne meldingar og/eller merknadar viss det er naudsynt.