Direkteoppslag med dagboknummer

For pantebøker fra perioden 1936-1950 er det mulig å slå opp et dagboknummer direkte, forutsatt at den aktuelle panteboka er indeksert med dagboknummer.

Fra 1936 ble alle tinglyste dokumenter tildelt et dagboknummer. Dagboknummeret var unikt for årgangen og embetet, og i panteregistre og på grunnboksblader er dagboknummeret derfor referanse til pantebøkene. For raskest mulig fremfinning i pantebøkene la Digitalarkivet 16. mai 2018 ut en søkefunksjon kalt direkteoppslag med dagboknummer. Har du funnet referanse til et dagboknummer i panteregister eller på grunnboksblad, eller fått opplyst et dagboknummer på annen måte, skal du med denne søkefunksjonen straks kunne finne det tinglyste dokumentet, uten å måtte bruke tid på å finne riktig pantebok.

Søkeskjemaet inneholder fire felt, hvorav minst ett må fylles ut for at man skal kunne få treff. I praksis vil man som minimum kjenne dagboknummer og år, og så vil det være en fordel om man i tillegg kan fylle ut arkiv (embete) eller kommune.

  • I feltet Dagboknr fyller du inn dagboknummeret for det tinglyste dokumentet du ønsker å finne. Dagboknummeret er oppgitt på grunnboksbladet eller i panteregisteret. I referanser av typen 3284/1946 er 3284 dagboknummeret. Vær oppmerksom på at sekssifrede dagboknummer med første siffer 9, som finnes i den elektroniske grunnboka, er fiktive dagboknummer som ikke kan søkes frem.
  • I feltet Årstall fyller du inn året da dokumentet du ønsker å finne ble tinglyst. Tinglysingsåret er oppgitt på grunnboksbladet eller i panteregisteret. I referanser av typen 3284/1946 er 1946 tinglysingsåret. I søkeskjemaet er kun årstall i intervallet 1935-1978 tillatt.
  • For å avgrense søket geografisk kan du fylle ut et av feltene Arkiv eller Kommune.
    • Arkiv tilsvarer embetet som tinglyste dokumentet, f.eks. Larvik sorenskriveri. I noen tilfeller er det de gamle sorenskriver- og byfogdarkivene innlemmet i de senere tingrettenes arkiv. Dokumenter tinglyst i Hadeland og Land sorenskriveri finnes således i arkivet etter Hadeland og Land tingrett.
    • Hvis du ikke kjenner arkivet/embetet, kan du i stedet fylle ut en kommune. Velg da den kommunen (1947-inndeling) som passer for det tinglyste dokumentet du er interessert i. Dersom du er usikker på hvilken kommune som er riktig, kan du velge flere kommuner. Skulle du velge feil kommune, vil det ikke ha betydning for søket, så lenge du har valgt en kommune innenfor det samme embetet.

Eksempel på utfylt søkeskjema.
Eksempel på utfylt søkeskjema.

Selv om du har fylt ut alle søkefelt riktig, vil du likevel kunne få 0 treff. Årsakene kan være en av disse:

  • Dokumentet/dagboknummeret er ennå ikke registrert i søketabellen. Arkivverket arbeider med å registere alle dokumenter/dagboknummer i søketabellen. I stedet kan du bruke inngangen "Bla i pantebøker" og finne dokumentet/dagboknummeret manuelt.
  • Dokumentet/dagboknummeret oppbevares ikke hos Arkivverket. Pantebøker fra og med 1951 oppbevares i hovedsak hos Kartverket (Tinglysingen), men for noen få embeter oppbevarer Arkivverket pantebøker fra 1950-, 1960- og 1970-tallet. For å få kopi av dokumenter tinglyst etter 1950 må du derfor i de fleste tilfeller henvende deg til Kartverket.
  • Dokumentet/dagboknummeret er kassert av arkivskaperen, eller det har gått tapt på annen måte.

Relevante lenker