Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av høsten 2021. Les mer
Viser omslaget til hefte.
Forsida til Kyrre – standard for registrering av kyrkjebøker i Noreg, utgåva frå 2005.

Om KYRRE-standarden

Standard for registrering av kyrkjebøker i Noreg. Denne standarden fortel korleis du omformar handskrivne innførslar i kyrkjebøker til søkbare data i Digitalarkivet.

Transkripsjon og standardar

Transkripsjon er å omforme skrift frå ei form til ei anna, til dømes å omforme handskriven tekst i eldre arkivkjelder til maskinlesbar, søkbar tekst i Digitalarkivet. I Digitalarkivet er dei fleste transkripsjonar baserte på ein av to standardar, HISTFORM-standarden eller KYRRE-standarden. Sjølv om desse standardane vart laga med omsyn på høvesvis folketeljingar og kyrkjebøker, kan dei vere nyttige å ha kjennskap til jamvel for andre typer kjeldemateriale.

KYRRE-standarden er laga av Arkivverket, og har vore gjeldande frå 2005. Standarden inneheld retningslinjer for transkripsjon av data frå kyrkjebøkene, korleis feltoppsettet skal vere og korleis kvart felt skal fyllast ut. Ein kan bruke KYRRE på alle kyrkjebøker, jamvel dei eldste bøkene utan kyrkjebokskjema.

Sidan KYRRE vart lansert i 2005 har Digitalarkivet vore streng med godkjenning av kyrkjeboktranskripsjonar for publisering. Me ynskjer at dataa skal fylgje standarden. Standardiserte data gjer at me kan utforme nye løysingar som for eksempel ulike søk gjennom alle tilgjengelege data. Viss data har vorte registrert før 2005, vil Digitalarkivet sjå om dei transkriberte dataa kan redigerast for å passe inn i standarden.

KYRRE-standarden (PDF)

Roller i KYRRE (PDF)

DTD for KyrreML (DTD)

Ei revidert utgåve av Kyrre, Kyrre 2.0, har vore ute til høyring men er ikkje ferdig og difor ikkje teken i bruk enno. Du kan laste ned og lese utkastet til Kyrre 2.0. Kontakt Digitalarkivet viss du har innspel eller kommentarar til Kyrre 2.0.

Utkast til Kyrre 2.0 (PDF)

Kyrre er ein instruks for transkripsjon og ikkje eit verktøy. Til sjølve transkripsjonen må du nytte eigna applikasjonar. Når det gjeld transkripsjonsverktøy kan du velje eitt du er komfortabel med så lenge informasjonen vert strukturert. Digitalarkivet kan ta i mot ulike filformat, men vi føretrekkjer tabulator-/kommaseparerte tekstfiler med feltnamn på første rad.

Slekt og Data har laga eit registreringsverktøy basert på KYRRE-standarden, Augustus 2. Programmet omformar registreringar til xml-filer som me kan publisere direkte. Augustus 2 er gratis og du kan laste det ned frå Slekt og Data sine sider.

Gå til Slekt og Data sine sider