Forsiden til trykt utgave av Histform.
Forsida til trykt utgåve av HISTFORM.

Om HISTFORM-standarden

Norsk standard for registrering og utveksling av nominative folketeljingsdata for åra 1865-1910. Denne standarden fortel korleis du omformar handskrivne innførslar i folketeljingar til søkbare data i Digitalarkivet.

Registreringer og standardar

Transkripsjon er å omforme skrift frå ei form til ei anna, til dømes å omforme handskriven tekst i eldre arkivkjelder til maskinlesbar, søkbar tekst i Digitalarkivet. I Digitalarkivet er dei fleste transkripsjonar baserte på ein av to standardar, HISTFORM-standarden eller KYRRE-standarden. Sjølv om desse standardane vart laga med omsyn på høvesvis folketeljingar og kyrkjebøker, kan dei vere nyttige å ha kjennskap til jamvel for andre typer kjeldemateriale.

HISTFORM-standarden er eit resultat av eit samarbeid mellom Arkivverket, Universitetet i Oslo og Bergen, Registreringssentralen for historiske data (RHD), Teleslekt og Dovre Data Arkiv/GDS Oppland. Standarden gjeld for alle teljingar med personnamn frå 1865 til 1910, og fortel korleis ein skal transkribere informasjon i folketeljingane og korleis feltoppsettet skal være.

Sjølv om standarden vart utvikla med omsyn på teljingane 1865-1910, kan mange av dei generelle instruksane for transkribering nyttast til andre teljingar og manntal, samt til andre kjelder som inneheld liknande informasjon.

HISTFORM-standarden

HISTFORM er ein instruks for transkripsjon og ikkje eit verktøy. Til sjølve transkriberinga må du nytte eigna applikasjonar. Når det gjeld transkripsjonsverktøy kan du velje eitt du er komfortabel med så lenge informasjonen vert strukturert. Digitalarkivet kan ta i mot ulike filformat, men vi føretrekkjer tabulator-/kommaseparerte tekstfiler med feltnamn på første rad.