Veikart for Digitalarkivet

Veikartet viser utviklingsaktiviteter fra ide til planlegging, til pågår, før vi setter oppgaven til ferdig. De ulike statusene har ulike farger.

Enkel uthenting

Enkel uthenting for tilgjengeliggjøring av arkivmateriale som er overført til langtidsbevaring
Setter eier av arkivmaterialet i stand til å enkelt hente ut materialet som er levert inn, i uforandret form, inkludert logginformasjon.

Status: Idestadie

Hente og slette data

Setter eier av arkivmaterialet i stand til å eksportere og slette data med sikte på overføring til ny bevaringstjeneste
Enkelt å bytte mellom ulike bevaringstjenester

Status: Idestadie

Utvidet mottaksautomatisering

Mulighet for høyere automatiseringsgrad innen mottak.
Effektivt mottak av arkiv

Status: Idestadie

Automatisk formatkonvertering (PAR)

Støtte for Preservation Action Registry som i praksis er en samlet “oppskriftsbok” for handlinger som kan gjøres i bevaringsløsningen
Effektiv ivaretagelse av hensynet til arkivenes tilgjengelighet

Status: Idestadie

Delegert dataforvaltning

Gjør det mulig for eier av arkivmaterialet å selv gjennomføre aktiviteter knyttet til langtidsbevaring av arkiv, f.eks. formatkonvertering.
Styring og kontroll med egne prosesser for dataforvaltning i langtidsbevaringen

Status: Idestadie

Overføring via ekstern løsning, f. eks. Altinn

Gir avgivere mulighet til å overføre arkivmateriale gjennom annen, ekstern overføringstjeneste der det er hensiktsmessig.
Effektiv og fleksibel overføring og kontroll av arkiv fra avgivere til langtidsbevaring

Status: Idestadie

Strømming av data (NAV)

Gjør det mulig for en avgiver å overføre arkivmateriale i hyppige og mindre pakker, i stedet for tradisjonelle arkivpakker.
Overføring av arkiv skjer som en integrert del av virksomhetens informasjonsforvaltning

Status: Idestadie

Transkriberinger - arkitektur

Transkriberinger fra frivillige, fulltekstavskrifter og maskinlest dokumenter må løses i sammenheng med flere elementer.

Status: Idestadie

Selvbetjent overføring (mottak) til bevaring

Gjør det mulig for eier av arkivmaterialet å selv gjennomføre aktiviteter knyttet til mottak og avlevering av arkiv.
Styring og kontroll med egne prosesser for mottak og avlevering . Andre bevaringsinstitusjoner har tilgang til mottaksapplikasjonen.

Status: Planlagt

Designendringer i mottaksappllikasjonen

Designskisser av mottaksapplikasjonen er endret slik at den har samme "look and feel" som Bevaringsapplikasjonen

Status: Planlagt

Forvaltningstjenester i bevaring

Mer funksjonalitet for å forvalte data i bevaring, f.eks. gjenfinning, rapportering, uthenting.

Status: Planlagt

Forenklet brukergrensesnitt

Vi skal lage en løsning som basert på innsikt og brukertesting gjør det enkelt for alle brukere av Digitalarkivet.
Digitalarkivet skal være enkelt å bruke, det skal være tydelige avsendere, tydelige kilder og brukervennlig interaksjon.

Status: Pågår

Foto integrert som en del av Digitalarkivet

Utvikling av bildebank og metadata til foto slik at man kan få treff på søk sammen med andre arkiv.
Målet vårt er at brukere skal kunne søke på tvers av ulike formater, alt som er relevant for et bestemt arkiv eller data.

Status: Pågår

API - opprette ny generasjon av arkivpakke

Når endringer gjøres i innhold i en arkivpakke, skal dette trigge at en ny generasjon av arkivpakken legges i bevaring.

Status: Pågår

Visningsløsning for Noark uttrekk

Løsningen inneholder flere delleveranser, og målet er automatisk tilgjengeliggjøring fra bevaring til publisering.
Saksbehandlere fra ulike deler av forvaltningen har behov for å kunne finne og presentere arkiv som er digitalt skapt.

Status: Pågår

Visningsløsning fagsystemer

Videreføring av visningstjenester for ligningstall, selvangivelse, folketrygdregisteret, jødebo, tall fra SSS med mer.

Status: Pågår

Oppdatering av datasett i bevaring

Oppdatering av datasett i bevaring
Det er behov for å oppdatere et datasett i bevaring med en ny generasjon av datasettet.

Status: Pågår

Kildeutgivelse

Å lage en visningsløsning for kildeutgivelse der transkripsjoner, sammendrag og noter og metadata.

Status: Pågår

Sikker bevaring

Minimumsløsning for sikker bevaring av arkivmateriale som er overført fra statlige, kommunale og private arkiv
Sikker bevaring av arkivmateriale som er overført til langtidsbevaring

Status: Ferdig

Selvbetjent opplastning av arkiv for bevaring

Gir avgivere mulighet til å enkelt laste opp arkiv til automatisert løsning som tester integritet og virus og bevarer materiale.
Effektiv overføring og kontroll av arkiv fra avgivere til langtidsbevaring

Status: Ferdig

Georedundans

Lagring på to geografiske lokasjoner

Status: Ferdig

Enkel opplasting av ulike formater

Enkel opplasting av ulike formater i administrasjonsgrensesnittet
Raskere og mer effektivt for brukere å tagge innhold og laste opp flere format.

Status: Ferdig

Digital avtaleprosess

Forbedret løsning for avtaleinngåelse som skal gi kunder en bedre opplevelse og enklere prosess.
Automatisering av signering, mer kundevennlig dialog med brukerne, effektivisering av endringsbilag, enklere vedlikehold av kunderegister

Status: Ferdig

Visning av Sentralt stedsregister fra Kartverket

Sentralt stedsregisteret (SSR), er et utrekk fra en database over historiske navn på steder.
Et sted kan ha mange historiske navn, og ved å knytte disse til andre arkiv, vil en bruker lettere finne og få mer informasjon i søk.

Status: Ferdig

Katalogregistrering

En ny katalogmodul for å sikre katalog og metadata for virksomheter som ikke bruker Arkivportalen.
Fellesløsningen er tilbud til mange, og registrering av data er vesentlig for å gjøre disse tilgjengelige og søkbare.

Status: Ferdig

Automatisk sladding av personnummer

Opplysninger fra tinglysninger inneholder ofte personnummer, og gjennom automatisk sladding gjør vi brukere selvbetjente.
Det er stor etterspørsel etter disse opplysningene og et stort behov for en selvbetjeningsløsning.

Status: Ferdig

Søkemotor migrering fra Sphinx til Elasticsearch

En overgang til en kraftig søkemotor som gjør oss i stand til å møte økt mengde og kompleksitet i Digitalarkivet.
Flere brukere av Digitalarkivet, og flere som skal legge inn sine historiske data krever en større og mer stabil søkemotor.

Status: Ferdig

Manuell sladding av personnummer

Gjennom en tegnefunksjon effektiviserer vi en manuell jobb for å sikre at personnummer ikke blir synlig i det som blir tilgjengeliggjort.
Automatisere og effektivisere kvalitetssikring gjennom testing og pilotering for videre arbeid med maskinlæring og automatisk sladding.

Status: Ferdig

Selvbetjent folkeregistertjeneste ifbm pensjon

NAV og Skatteetaten bruker folkeregisterkortene til å beregne botid i forbindelse med alders- og uførepensjon.
Saksbehandlere hos NAV og Skattetaten finner ofte ikke frem i kortene, og det er mye manuelt arbeid med dette.

Status: Ferdig

Visning av Sjømannsregisteret og AutoSys

En første leveranse med å teste konseptskissen og verifisere referansearkitektur på arkiv skapt i et fagsystem.
Arkiv i dag lagres gjennom ulike fagsystemer, og fremtidens gjennfinning av dokumenter skjer digitalt.

Status: Ferdig

Designendring på media.digitalarkivet.no

Et av flere funn gjennom innsiktsarbeid viser at frontenden på media.digitalarkivet fremstår uklar.
Ved å følge profilhåndboken, bruke logo konsekvent, flytte noen elementer og endre farger øker brukeropplevelsen.

Status: Ferdig

Masseredigering av metadata

Funksjonalitet som gjør at en bruker kan registre metadata på flere felter samtidig.
Masseredigering på kildekategori og type, tittelfelt, geografi og emneknagger vil gi redusert feilmargin og store tidsbesparelser.

Status: Ferdig

Hente ut tekst fra PDF filer

For å kunne gjøre dokumentene søkbare i nye løsninger utvikler vi tegngjennkjenning av OCR og Maskinlæring.
Å etablere en datamodell og metode for lagring av OCR tekst slik at ferdig OCR tekst kan brukes.

Status: Ferdig

Modul for tilgangsgrupper, sette sperre på kilder

Tilgangsstyring for roller, grupper og kilder gir mulighet sikrer en sikker innsynsløsning.
Det vil gi saksbehandlere både i Arkivverket og utenfor mulighet til å saksbehandle på egne arkiv.

Status: Ferdig

Forvaltning av data i bevaring (mvp)

Funksjonalitet for å kunne forvalte mottatte data i bevaring. Minimumsløsning som gir forvaltere mulighet til å endre metadata.

Status: Ferdig

Bevaringstjeneste (API) - lagre datasett

Tjeneste (API) for å opprette og lagre et datasett i bevaring

Status: Ferdig

Integrering av IIIF for foto

Test av teknologi som muliggjør søk på tvers av formater og kildenivå.
Arbeidet med IIIF vil raskt kunne gi mulighet til å koble bilder med andre arkiv i Digitalarkivet.

Status: Ferdig

Søk og visning av fulltekst avskrifter

Gjøre tekster søkbare gjennom optisk tegnkjenning.
Gi brukere søkemuligheter på relevante data i dokumenter som er mye etterspurt blant ulike målgrupper.

Status: Ferdig

Søk og visning av ligningstall

Visningsløsning fra data som er skapt i ligningsregisteret.
Stor etterspørsel etter visning- og innsynsløsninger for digitalt skapte arkiv gjør at vi må utvikle dette sammen med ulike behovseiere.

Status: Ferdig

Søk og visning av folketrygderegisteret

Visningsløsning for data skapt i folketrygderegisteret.
Saksbehandlere får mye henvendelser om data fra folketrygden for å sikre at innbyggere får utbetalt korrekt pensjon.

Status: Ferdig

Tilgang til ligningstall for Skatteetaten

Visningsløsningen vi har utviklet skal tilgjengeliggjøres til Skatteetatens saksbehandlere.
Gjennom tilgangsstyring kan saksbehandlere på tvers av virksomheter få tilgang til ligningstallene.

Status: Ferdig

Selvbetjent oversikt i bevaring

Arkiveier/-forvalter kan selv få oversikt over bevart materiale
Arkiveier eller forvalter (f.eks. et IKA eller en kommune) kan se en oversikt over sitt eget materiale som er overført til bevaring.

Status: Ferdig

Søk og visning i landssvikarkivet

Arkivverket digitaliserer og gjør tilgjengelig, landssvikssaker fra 2. verdenskrig.
Hensikten med digitaliseringen er økt selvbetjening og reduksjon av tid brukt til saksbehandling i Arkivverket.

Status: Ferdig

Visningsløsning fra Strafferettsregisteret

Oppslag i data fra registeret skal gi saksbehandlere enklere fremfinning samtidig som den effektiviserer saksbehandlingen.
Dagens fremfinningsmåte er en tung prosess som involverer mange.

Status: Ferdig

Visningsløsning for selvangivelse

Data fra register for selvangivelser er relevant i forbindelse med beregninger for skatt og pensjon.
Det er stor etterspørsel fra saksbehandlere i forvaltningen og innbyggere som trenger hjelp fra Arkivverket til å finne historiske tall.

Status: Ferdig