Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av høsten 2021. Les mer

Veikart for Digitalarkivet

Veikartet viser utviklingsaktiviteter fra ide, til planlegging, til pågår, før vi setter oppgaven til ferdig. Det som ligger tidligst frem i tid vil ligge først i rekkefølgen av "boksene". De ulike statusene har ulike farger.

Delegert mottak og bevaring

Gjør det mulig for eier av arkivmaterialet å selv gjennomføre aktiviteter knyttet til mottak og avlevering av arkiv, f.eks validering.
Styring og kontroll med egne prosesser for mottak og avlevering .

Status: Idestadie

Automatisk formatkonvertering (PAR)

Støtte for Preservation Action Registry som i praksis er en samlet “oppskriftsbok” for handlinger som kan gjøres i bevaringsløsningen
Effektiv ivaretagelse av hensynet til arkivenes tilgjengelighet

Status: Idestadie

Delegert dataforvaltning

Gjør det mulig for eier av arkivmaterialet å selv gjennomføre aktiviteter knyttet til langtidsbevaring av arkiv, f.eks. formatkonvertering.
Styring og kontroll med egne prosesser for dataforvaltning i langtidsbevaringen

Status: Idestadie

Overføring via ekstern løsning, f. eks. Altinn

Gir avgivere mulighet til å overføre arkivmateriale gjennom annen, ekstern overføringstjeneste der det er hensiktsmessig.
Effektiv og fleksibel overføring og kontroll av arkiv fra avgivere til langtidsbevaring

Status: Idestadie

Strømming av data (NAV)

Gjør det mulig for en avgiver å overføre arkivmateriale i hyppige og mindre pakker, i stedet for tradisjonelle arkivpakker.
Overføring av arkiv skjer som en integrert del av virksomhetens informasjonsforvaltning

Status: Idestadie

Hente og slette data

Setter eier av arkivmaterialet i stand til å eksportere og slette data med sikte på overføring til ny bevaringstjeneste
Enkelt å bytte mellom ulike bevaringstjenester

Status: Idestadie

Integrering av Trippel IF for foto

Test av teknologi som muliggjør søk på tvers av formater og kildenivå.
Arbeidet med trippel IF vil raskt kunne gi mulighet til å koble bilder med andre arkiv i Digitalarkivet.

Status: Idestadie

Foto integrert som en del av Digitalarkivet

Utvikling av bildebank og metadata til foto slik at man kan få treff på søk sammen med andre arkiv.
Målet vårt er at brukere skal kunne søke på tvers av ulike formater, alt som er relevant for et bestemt arkiv eller data.

Status: Planlagt

Enkel uthenting

Enkel uthenting for tilgjengeliggjøring av arkivmateriale som er overført til langtidsbevaring
Setter eier av arkivmaterialet i stand til å enkelt hente ut materialet som er levert inn, i uforandret form, inkludert logginformasjon.

Status: Planlagt

Utvidet mottaksautomatisering

Mulighet for høyere automatiseringsgrad innen mottak.
Effektivt mottak av arkiv

Status: Planlagt

Forenklet brukergrensesnitt

Vi skal lage en løsning som basert på innsikt og brukertesting gjør det enkelt for alle brukere av Digitalarkivet.
Digitalarkivet skal være enkelt å bruke, det skal være tydelige avsendere, tydelige kilder og brukervennlig interaksjon.

Status: Planlagt

Forvaltningstjenester i bevaring

Mer funksjonalitet for å forvalte data i bevaring, f.eks. gjenfinning, rapportering, uthenting.

Status: Planlagt

Digital avtaleprosess

Forbedret løsning for avtaleinngåelse som skal gi avtalepartnere en bedre opplevelse og enklere prosess.
Automatisering av signering, mer kundevennlig dialog med brukerne, effektivisering av endringsbilag, enklere vedlikehold av kunderegister

Status: Pågår

Visning av Sentralt stedsregister fra Kartverket

Sentralt stedsregisteret (SSR), er et utrekk fra en database over historiske navn på steder.
Et sted kan ha mange historiske navn, og ved å knytte disse til andre arkiv, vil en bruker lettere finne og få mer informasjon i søk.

Status: Pågår

Registrering av katalogdata

Det som menes med katalogdata her, er lik hvordan Arkivportalen og dens brukere beskriver kilder.
Det er mange virksomheter som ikke benytter Arkivportalen, og derfor må vi lage en tilsvarende modul i Digitalarkivet.

Status: Pågår

Selvbetjent folkeregistertjeneste ifbm pensjon

NAV og Skatteetaten bruker folkeregisterkortene til å beregne botid i forbindelse med alders- og uførepensjon.
Saksbehandlere hos NAV og Skattetaten finner ofte ikke frem i kortene, og det er mye manuelt arbeid med dette.

Status: Pågår

Forvaltning av data i bevaring (mvp)

Funksjonalitet for å kunne forvalte mottatte data i bevaring. Minimumsløsning som gir forvaltere mulighet til å endre metadata.

Status: Pågår

Bevaringstjeneste (API) - lagre datasett

Tjeneste (API) for å opprette og lagre et datasett i bevaring

Status: Pågår

Sikker bevaring

Minimumsløsning for sikker bevaring av arkivmateriale som er overført fra statlige, kommunale og private arkiv
Sikker bevaring av arkivmateriale som er overført til langtidsbevaring

Status: Ferdig

Selvbetjent opplastning av arkiv for bevaring

Gir avgivere mulighet til å enkelt laste opp arkiv til automatisert løsning som tester integritet og virus og bevarer materiale.
Effektiv overføring og kontroll av arkiv fra avgivere til langtidsbevaring

Status: Ferdig

Georedundans

Lagring på to geografiske lokasjoner

Status: Ferdig

Enkel opplasting av ulike formater

Enkel opplasting av ulike formater i administrasjonsgrensesnittet
Raskere og mer effektivt for brukere å tagge innhold og laste opp flere format.

Status: Ferdig

Automatisk sladding av personnummer

Opplysninger fra tinglysninger inneholder ofte personnummer, og gjennom automatisk sladding gjør vi brukere selvbetjente.
Det er stor etterspørsel etter disse opplysningene og et stort behov for en selvbetjeningsløsning.

Status: Ferdig

Søkemotor migrering fra Sphinx til Elasticsearch

En overgang til en kraftig søkemotor som gjør oss i stand til å møte økt mengde og kompleksitet i Digitalarkivet.
Flere brukere av Digitalarkivet, og flere som skal legge inn sine historiske data krever en større og mer stabil søkemotor.

Status: Ferdig

Manuell sladding av personnummer

Gjennom en tegnefunksjon effektiviserer vi en manuell jobb for å sikre at personnummer ikke blir synlig i det som blir tilgjengeliggjort.
Automatisere og effektivisere kvalitetssikring gjennom testing og pilotering for videre arbeid med maskinlæring og automatisk sladding.

Status: Ferdig

Visning av Sjømannsregisteret og AutoSys

En første leveranse med å teste konseptskissen og verifisere referansearkitektur på arkiv skapt i et fagsystem.
Arkiv i dag lagres gjennom ulike fagsystemer, og fremtidens gjennfinning av dokumenter skjer digitalt.

Status: Ferdig

Designendring på media.digitalarkivet.no

Et av flere funn gjennom innsiktsarbeid viser at frontenden på media.digitalarkivet fremstår uklar.
Ved å følge profilhåndboken, bruke logo konsekvent, flytte noen elementer og endre farger øker brukeropplevelsen.

Status: Ferdig

Masseredigering av metadata

Funksjonalitet som gjør at en bruker kan registre metadata på flere felter samtidig.
Masseredigering på kildekategori og type, tittelfelt, geografi og emneknagger vil gi redusert feilmargin og store tidsbesparelser.

Status: Ferdig

Hente ut tekst fra PDF filer

For å kunne gjøre dokumentene søkbare i nye løsninger utvikler vi tegngjennkjenning av OCR og Maskinlæring.
Å etablere en datamodell og metode for lagring av OCR tekst slik at ferdig OCR tekst kan brukes.

Status: Ferdig

Modul for tilgangsgrupper, sette sperre på kilder

Tilgangsstyring for roller, grupper og kilder gir mulighet sikrer en sikker innsynsløsning.
Det vil gi saksbehandlere både i Arkivverket og utenfor mulighet til å saksbehandle på egne arkiv.

Status: Ferdig

Visning av fulltekst transkriberinger

At transkriberingene kan gjøres tilgjengelig i søkeinnganger og at de er lett å finne.

Status: Ferdig