Vi planlegger vedlikehold som medfører nedetid på Digitalarkivet torsdag 25.04, kl 20:00 til ca. kl 21:00.

Spørsmål om søkbart materiale?

Her finner du ofte stilte spørsmål vedrørende søkbart materiale

Transkriberte kjelder viser til arkivkjelder der innhaldet i kjeldene er vorte overført frå handskrift til søkbare data i Digitalarkivet.

Det kan vera fleire årsaker til at du får null treff:

  • Me har ikkje data frå tidsperioden/området du leitar i. Dataa i Digitalarkivet er i hovudsak konsentrert rundt perioden 1801-1920, men det fins nokre data eldre enn 1801 og yngre enn 1920.
  • Stavemåten du søkjer på stemmer ikkje med den gamle stavemåten. Dataa er skrive av slik dei står i kjelda. Eit namn som Christoffer kan difor ha svært mange stavemåtar, t.d. Kristoffer, Krestofer og Christopher. For å få med dei fleste namnevariasjonane lyt du trunkere, det vil seie å erstatta delar av namnet med spesielle søketeikn, til dømes *. Eit søk etter Chistoffer kan då sjå slik ut: *risto* For fleire søkjemetodar sjå rettleiing:
  • Det er for mange opplysningar i søket. Søkjesystemet vil leite etter alle opplysningar du skriv inn. Skriv du alle namna til ein person, eksakt fødselsdato, fødestad og bustad, vil du sjeldan få treff. Det er berre dei opplysningane som kjelda gir, som er tatt med i dataa, og berre i nyare kjelder finn me mange detaljar. Dess lenger tilbake i tid me kjem, dess færre opplysningar finn du i ei kjelde om kvar person. Difor må du starte med få opplysingar når du søkjer. Får du for mange treff, kan leggje til fleire opplysingar i søket.

I Digitalarkivet finn du generelle søkjeskjema for personar og eigedom - dei vil søkje gjennom alle data i Digitalarkivet, i tillegg til kjeldespesifikke og dei listespesifikke søkjeskjema. Når du har fylt ut eit søkeskjema og får for mange treff, rår me at du legg til nokre fleire opplysingar i søkeskjemaet, til dømes eit namn, ein stad, eller eit årstal for hendinga eller fødselen.

Merk at viss du legg til fleire opplysingar i fritekstsøk vil du få enno fleire treff. Eit fritekstsøk er eit "ELLER-søk". Viss du søkjer etter "Anne Kari" i fritekstsøket etter person vil du i trefflista få alle som heiter "Anne Kari" ELLER berre "Anne" ELLER berre "Kari" (i tillegg til ulike variantar av desse namneformene). Dei som heiter "Anne Kari" vil likevel liggje øvst i trefflista sidan treffa vert sorterte på relevans.

Det kan vere lurt å nytte særskilde søketeikn for å avgrense søket. Les meir her:

For å søke etter alle namn som inneheld til dømes "risto", kan du nytte * som trunkeringsteikn. Du skriv då "*risto*" i søkefeltet. Dette vil fungere i alle namnefelt, både førenamn, etternamn og stadnamn. Viss du skriv det i søkefeltet for førenamn, vil du få treff på namn som Kristoffer, Christoffer og liknande. Les meir om trunkeringsteikn og andre søketeikn i denne rettleiinga: Søk med spesielle søketeikn. Merk at alle søk som nyttar * alltid må ha to eller fleire bokstavar i søket. Du kan til dømes ikkje søke på berre "A*", sidan slike søk vert for tunge.

Enkelt søk etter personnamn på framsida slår opp i eit namneregister som koplar saman ulike skrivemåtar av det ein vil rekne som same namn. Til dømes vil eit søk etter "Kristoffer" gi treff på "Christopher", "Kristofer", "Christofer" og liknande. Enkelt søk etter stadnamn og andre typar søk tilbyr ikkje denne funksjonaliteten. Me oppmodar difor at du i andre søk nyttar særskilde teikn for søk for å tilpasse søket ditt.

I Avansert personsøk kan du søke etter person og relatert person samstundes. M

Når du har gjort eit søk og står i trefflista, vil du til venstre alltid ha ein boks, "Tilpass resultatet", der du kan endre søket ditt utan å nullstille det.

Du skriv initialen rett i søkefeltet utan å nytte * (asterisk).

Me har på noverande tidspunkt ikkje lagt ut informasjon om planar for kva som skal transkriberast eller skannast. Du kan finne eit oversyn over dugnadar for å gjere arkivmateriale tilgjengeleg i Digitalarkivet på denne sida: Våre dugnadar.