Detalj på en dør
Detalj på dør. Hessdalen, fjellgrend med forlatte gårder, vinter, mosehenting. NÅ nr. 2. Opphavsperson: Ukjent Omtrentlig datering: 1953 Institusjon: Riksarkivet Arkivnavn: Billedbladet NÅ

Arkivverket endrer sperrereglene for digitaliserte kirkebøker

Arkivverket har endret reglene for hvilke opplysninger som kan vises fra skanna kirkebøker i Digitalarkivet. Dette er gjort for å følge gjeldende lovverk for personvern og nettpublisering. Endringene ble innført 23. februar 2023 og gjelder alle skanna kirkebøker i Digitalarkivet.

Publisert: 2023-02-23

Offentliglova og tilhørende forskrift gir rammer for hva Arkivverket kan publisere fritt tilgjengelig på Internett. Arkivverkets sperreregler for skanna kirkebøker har ikke vært tilstrekkelig tilpasset disse rammene, og derfor har Arkivverket gjort endringer fra 23. februar 2023.

Av hensyn til personvernet må Arkivverket stramme inn på hvilke opplysninger som er tilgjengelige. Endringene gjelder fra 23.februar 2023 og har tilbakevirkende kraft.

Dette omfatter Offentliglova

Offentlegforskrifta § 7 gir forbud mot internettpublisering av enkelte opplysninger som fødselsnummer, personnummer og nummer med tilsvarende funksjon, samt opplysninger nevnt i personvernforordningens (GDPR) artikkel 9 og 10. Forbudet gjelder i praksis opplysninger om ennå levende personer.

Opplysninger nevnt i personvernforordningens artikkel 9 og 10, omfatter personopplysninger om rasemessig eller etnisk opprinnelse, politisk oppfatning, religion, filosofisk overbevisning eller fagforeningsmedlemskap, samt helseopplysninger, opplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering, og personopplysninger om straffedommer og lovovertredelser eller tilknyttede sikkerhetstiltak.

Mange av disse kategoriene personopplysninger, og i særdeleshet personopplysninger om religion og religiøs tilhørighet, framgår av kirkebøkene.

Hva betyr dette i praksis?

De nye sperrereglene innebærer at noen kirkeboksider som tidligere har vært sperrede, nå er åpnet, og at noen kirkeboksider som tidligere har vært åpne, nå er sperrede. Endringene kan oppsummeres som følger:

  • Konfirmerte er sperret i 86 år. Tidligere var konfirmerte sperret i 100 år f.o.m. 1935. Endringene medfører derfor at konfirmerte 1935 og 1936 umiddelbart har blitt fritt tilgjengelige, og at en ny årgang vil bli tilgjengelig ved hvert årsskifte. Med de gamle sperrereglene ville konfirmerte 1935 først blitt tilgjengelige 1. januar 2036.
  • Trolovede og viede, inkludert borgerlig viede, er fritt tilgjengelige t.o.m. 1949. F.o.m. 1950 er disse kategoriene sperret i 82 år. Endringene medfører en innstramming, fordi disse kategoriene har vært fritt tilgjengelige i skanna kirkebøker publisert 2005-2015, mens de har vært sperret i 60 år i skanna kirkebøker publisert siden 2016.
  • Innflyttede og utflyttede er sperret i 100 år. Endringene medfører en innstramming, fordi disse kategoriene tidligere har vært fritt tilgjengelige. Kirkebøker fra de siste 100 år inneholder imidlertid nesten ikke flyttelister, så endringen betyr lite i praksis.
  • Innmeldte i statskirken og utmeldte av statskirken er sperret i 100 år. Endringene medfører en innstramming, fordi disse kategoriene tidligere har sperret i 60 år.
  • For øvrige listetyper i de skanna kirkebøkene er det ingen endringer.

Les mer om de gjeldende sperreregler for kirkebøker.

Les mer om generelle sperreregler på digitalisert innhold i Digitalarkivet.