Folketellingen 1910

Folketellinga 1910 er søkbar i sin helhet. Tellingen er datert 1. desember 1910.

Sammenliknet med folketellinga 1900 var det følgende vesentlige endringer:

 • Full fødselsdato skulle oppgis for alle personer, ikke bare for barn under to år, som i 1900. Tilbakemeldinger fra Digitalarkivets brukere viser at det er mange feil i fødselsdatoene, slik de er registrert i de originale tellingsskjemaene.
 • Om hjemvendte norsk-amerikanere skulle det gis tilleggsopplysninger som utflyttingsår, hjemflyttingsår, bosted før utflyttingen og siste bosted og stilling i Amerika.
 • Det skulle oppgis om en person var arbeidsledig.
 • Det ble ikke gjennomført noen samtidig jordbrukstelling, men istedet en separat håndverkstelling.
 • Skipsmannskaper skulle oppføres kun for skip i norske havner og farvann, ikke for norske skip i utenlandske havner og farvann.

Med hensyn til mangler i originalmaterialet er følgende kjent: Tellingskrets nr. 3 Sund i Gjerstad i Aust-Agder, ca. 125 huslister som utgjør ca. 4 850 personer (ifølge hoved- og kretslistene), deriblant alle listene fra mentalsykehus og asyl, alle skipslistene, noen familielister fra byene, og én av tre familielister for slottet i Drammensveien 1 i Kristiania, som sannsynligvis inneholder kongefamilien.

API mot folketellingen 1910

Arkivverket kan tilby interesserte utviklere et API som bl.a. gjør det mulig å søke frem bosteder i folketellingen 1910 basert på geografisk nærhet til et punkt med kjente koordinater (breddegrad og lengdegrad). Med et slikt søk kan all informasjon om det enkelte bostedet hentes ut, og tilsvarende for alle personene som bodde der 1. desember 1910. APIet opererer mot Digitalarkivets meta- og innholdsdatabase. Dataene blir returnert som JSON, men det vil om ønskelig også være mulig å få dem ut som XML.

Dokumentasjon av API mot folketellingen 1910

Digitaliseringa av folketellinga 1910

Folketellingen fra 1910 er digitalt registrert fra og korrekturlest mot originalkilden. Dette arbeidet ble utført i perioden 2001-2009 ved Digitalarkivets registreringsenheter i Stavanger og Voss (til sammen 82,8 %) og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv (17,2 %). Etter digitaliseringen ble materialet maskinelt konvertert, kontrollert og tilrettelagt i samarbeid mellom Riksarkivet og RHD, avd. Tromsø.

I Riksarkivet pågikk det i perioden september 2009 – november 2010 også en omfattende, datamaskinassistert kompletthets- og kvalitetskontroll av datafilene mot statistikken (NOS) og de originale hovedlistene, kretslistene og delvis hus- og familielistene. Denne kontrollen var ved publiseringen 1. desember 2010 fullført for alle kommuner unntatt Kristiania (fullført vinteren 2011). Registrering- og databehandlingsfeil som avdekkes i tellingen vil bli korrigert fortløpende i den søkbare databasen, også for andre kommuner.

RHD har kodet fødested, yrke og andre variabler som en del av tilretteleggingen av tellingen for forskningsbruk. Mer informasjon om dette finnes på deres nettsted www.rhd.uit.no.

Til sammen ble det lagt ned ca. 65 årsverk i digitaliseringen av folketellingen 1910.

Versjon 2

Første versjon av folketellingen 1910 ble gjort tilgjengelig i Digitalarkivet på 100-årsdagen 1. desember 2010. Versjon 2 ble lagt ut 29. mars 2011. Det ble gjort større eller mindre endringer (korreksjoner m.v.) i hele 488 av de 659 kommunene (74 %) mellom versjon 1 og 2.

Kristiania: Noen bygninger på Grev Wedels plass og i Myntgaten, som i versjon 1 var plassert under en fiktiv tellingskrets 018 innenfor Vår Frelsers menighet, er funnet å tilhøre tellingskrets 160 for Festningens område og er flyttet dit. Noen uteglemte enkeltpersoner er også føyd til. I Kristiania er tellingskretsene nummerert innenfor hver menighet, ikke innenfor byen som helhet. De to første sifrene i kretsnummeret angir menigheten. Tellingskrets 082 er f.eks. krets 2 i Sagene menighet (08). Menighetens navn er nå påført i kretspostene, slik at menighetstilhørigheten fremgår ved fremvisning av bosteder og personer.

Sandefjord: Tellingskrets 5-12 (av 12) i Sandefjord, som i sin tid ble uteglemt under registreringen, er registrert av RHD og lagt til databasen.

Vossestrand: De siste fire bostedene og tretten personene i Vossestrand herred i Hordaland viste seg å være dubletter av bosteder og personer i Kvam herred. Postene er nå fjernet fra førstnevnte.

Korreksjoner: I tillegg til det ovennevnte ble noen hundre feilregistrerte opplysninger korrigert i versjon 2 av tellingen, etter først å ha blitt sjekket mot kilden. Dette er både feil som ble avdekket ved kjøring av maskinelle tester av dataene i Riksarkivet, og feil som ble blitt meldt av brukerne gjennom Digitalarkivets korrekturfunksjon.

Beregnet fødselsår og alder: Selv om folketellingen 1910 i utgangspunktet skal oppgi fødselsdato for alle personer, har det ikke alltid vært mulig for tellerne å skaffe disse til veie. Mange personer visste ikke selv når de var født, og det kunne være vanskelig å få tak informasjon om fraværende personer. Derfor er mange tusen personer i tellingen oppført bare med fødselsår, eller enda oftere bare med alder. Ofte var disse opplysningene også omtrentlig angitt, markert med ”ca.” e.l. Oppgitt alder har konsekvent vært registrert i merknadsfeltet, der den er til liten nytte. Den er nå systematisk blitt kopiert over til et eget aldersfelt, samtidig som feltet for fødselsdato/-år er fylt ut med et beregnet fødselsår basert på alderen. Dette er i versjon 2 gjort for flere tusen personer, som dermed kan fremsøkes på flere måter enn i versjon 1.

 • Eksempel: Dersom en person i kilden er oppgitt som ”ca. 40 aar gml.” (registrert i merknadsfeltet), er aldersfeltet nå i tillegg utfylt med ”40 ca” og fødselsårsfeltet med ”1870 ca”.
 • Det vil alltid fremgå på datavisningssidene i Digitalarkivet dersom et fødselsår er beregnet. I søkesystemet og i trefflistene vil beregnede fødselsår bli benyttet som andre fødselsår.

Permanente IDer og nettadresser: Fra og med versjon 2 av 1910-tellingen kan alle IDer knyttet til personer, bosteder osv. i denne betraktes som permanente. For eksempel vil IDen pf01036372009611 for alltid være knyttet til personposten til skuespilleren Hauk Aabel i 1910-tellingen. Videre vil URLen http://da.digitalarkivet.no/ft/person/pf01036372009611/ i overskuelig fremtid føre til en side i Digitalarkivet der denne tellingens opplysninger om Hauk Aabel og hans nærmeste familie og omgivelser vises frem.

Versjon 3

Mellom versjon 2 og versjon 3 (6. november 2013) mottok Arkivverket hundrevis av korrekturmeldinger fra brukerne. Disse ble gjennomgått i Riksarkivet hvor de originale tellingslistene fra 1910 befinner seg. Der det ble påvist feil i avskriften, har dataene blitt korrigert. Det ble foretatt korreksjoner i 445 av de 659 kommunene i 1910-tellingen. Disse korreksjonene gjelder ikke bare brukermeldte feil. Se listen nedenfor:

 • Fødselsår av typen ”1887?” er systematisk rettet til bare ”1887” der datoen mangler (Nord-Norge).
 • ”t” er erstattet med kommunenavnet i fire stedsfelt for personer.
 • Personantall på kretsnivå er sjekket og en del personer er tilføyd, spesielt i Kristiania.
 • Inkonsekvent registrering av fraværende kontra utvandrede/overstrøkne personer er rettet opp.
 • Kristiania: Flyttet mange aldersangivelser fra merknadsfeltet til aldersfeltet og dermed har disse fått beregnet fødselsår.

Det er fremdeles en kjent feil at ca. 1500 personer er uteglemt fra de registrerte listene fra Stavanger, Bergen og Trondheim. Personene er funnet og registrert, men de er ikke tilgjengelig i denne versjonen. De vil komme på plass til neste versjon.