NTBs krigsarkiv
NTBs krigsarkiv. Opphaver: Ukjent. Delingslisens: cc by (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Variantsøk - Treff i ulike skrivemåter av navn

Navn kan skrives ulikt. Variantsøk brukes i enkelt og avansert personsøk, og gjør at du får treff på ulike skrivemåter av navn. Du kan velge å skru av variantsøk.

Hvordan virker søket?

Det er helt vanlig at ulike kilder skriver navn ulikt. Det vil ofte være nokså tilfeldig om det står Synnøve eller Sønneve, og Kristoffer, Krestofer, eller Christopher. Og av Gjertrud finst det omlag 170 varianter, for eksempel Gjertru, Giertrud, Gertrud, Jertru, Gjærtrud, Hjertru, Gjerterud, Jærtrud og Gjertrug. For å gjøre det enklere å søke, har vi nå (juni 2017) tatt i bruk variantsøk slik at du får treff også der kilder bruker ulike skrivemåter av det de fleste i dag vil oppfatte som samme navn.

Variantsøket bruker et navneregister utarbeidet av navneforsker professor emeritus Gulbrand Alhaug, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet. Dette registeret har Digitalarkivet fått tillatelse til å bruke. Han har standardisert navnene på to nivå:

  1. Ortografisk variasjon, det vil si skriftvarianter som dekker samme uttale, for eksempel Katrine, Catrine, Cathrine, Kathrine og så videre.
  2. Lydlig variasjon av navn, som ut fra nærmere oppstilte regler skal holdes sammen, for eksempel Katrine, Katerine, Katarine, Katarina og Katrina.

Datagrunnlaget for navneregisteret er i stor grad folketellingene som alt finnes i Digitalarkivet. Det betyr at det på lavfrekvente navn vil være navneformer som er feil, og som rett og slett stammer fra tastefeil i digitaliseringen av kildematerialet.

Farsnavn er tatt med i navneregisteret. Søker du etter Olsen får du treff også på Olsøn, og tilsvarende vil et søk etter Monsdatter gi treff på Monsdatter og Monsdt., men det gir ikke treff på Monsen.

Du vil også få treff på ulike skrivemåter av gårdsnavn i tilfeller der gårdsnavn er registrert som etternavn. Nordås vil gi treff også på Nordaas og Noraas, tilsvarende vil Dahl også gi treff på Dal.

Hva er det samme navnet?

Det vil være ulike oppfatninger av hva som er samme navn. Navneregisteret vi har tatt i bruk skiller mellom navn hvis det er tvil. Registeret er altså relativt forsiktig med å si at to navn er det samme navnet.

Det betyr at at navn som Dorothea og Thea ikke regnes som ulike skrivemåter av samme navn, og heller ikke Martha og Marthe, mens Martha og Marta er varianter av samme navnet. Kvinnenavn med utlyd på -a eller -e er normalt ikke slått sammen, med unntak av den store gruppen av kvinnenavn som ender på - ine / - ina, slik som Albertine - Albertina.

Navneregisteret vil være til stor hjelp i noen tilfeller, spesielt i navn som Synneve og Kristoffer som kan skrives på veldig mange ulike måter, men være til mindre hjelp der navn vipper mellom skrivemåte med utlydende -a eller -e, slik som Marte/Marta og Anne/Anna.

Hvilket navn ble brukt?

Har en person flere fornavn, vil mange kilder ikke inneholde alle fornavnene.

Personer kan også skifte etternavn. I 1923 kommer den første navneloven, og personnavn blir mer standardiserte enn de har vært før. I perioden 1860 til 1920 endres navneskikken fra patronymikon (farsnavn) til slektsnavn (gårdsnavn eller navn som slutter på -sen). Kvinner skifter ofte slektsnavn ved vigsel.

I ulike kilder kan en og samme person hete Mathilde Mathiasdtr (folketellingen 1900), Matilde Matiasen Nordaas (folketellingen 1910), eller Mathilde Bruvik (dødsfallregisteret, 1977).

Søker du etter Einar Gerhardsen i Digitalarkivet får du mange treff, men ingen av dem er den Einar Gerhardsen som var statsminister i Norge. Han var født 10. mai 1897 i Asker, og het Einar Henry Olsen i følge folketellingene 1900 og 1910:

Hans far het Gerhard Olsen, og her er altså Olsen brukt som slektsnavn i 1900- og 1910-tellingene. Senere bruker Einar farsnavnet som etternavn, og det går over til å bli slektsnavn. Dette er en motsatt utvikling av det som er tilfelle for mange andre.

Hvor brukes variantsøk?

Variantsøk brukes i enkelt personsøk og i avansert personsøk når man søker i alle kilder. Hvis du først velger en spesifikk kilde og så søker etter personer i den kilden, vil variantsøk ikke bli brukt.

Skru av variantsøk

Du kan skru av variantsøk ved å hake av i boksen "Skru av variantsøk" som du finner øverst i søkeskjemaet.

For søk etter navn kan man også bruke søketegnet * . For eksempel Ann* som gir treff på Anne, Anna og Anni, eller Ann* som også gir treff på Anne, Anna, Anni, men også for eksempel Annemor. Vi anbefaler at du skrur av variantsøk dersom du bruker trunkeringstegn i noen av søkefeltene.

Etterspurt funksjon

Variantsøk har vært etterspurt av brukerne av Digitalarkivet. Navneregisteret som brukes er en bearbeiding av navn fra typiske kilder som finnes i Digitalarkivet. Det betyr at hvis det er mange registreringsfeil av et navn så kommer navnet med i listen med mindre det er blitt oppdaget underveis. Da kan variantsøket gi noen merkelige treff.

Det er ikke enkelt for en bruker å vite hvilke navn som regnes som varianter av samme navn. Vi har ikke anledning til å publisere navneregisteret av rettighetsmessige grunner. Det blir opp til den enkelte bruker å prøve og feile for å bli kjent med hvordan variantsøket virker.