Vi planlegger vedlikehold som medfører nedetid på Digitalarkivet torsdag 25.04, kl 20:00 til ca. kl 21:00.

Søk etter eigedom i panteregistra

I panteregistra finn du tilvisingar til tinglysingar sortert etter eigedom. Her får du vite korleis du går fram for å søke etter ein eigedom i panteregistra.

Viss du ynskjer å søke i panteregister etter ein eller fleire eigedom(ar) kan du nytte eigedomsinngangen på hovudsida. Då vel du lenka som heiter Eiendomssøk i boksen "Panteregistre" under "Eiendom og tinglysing". Merk at ikkje alle panteregister er registrerte for eigedomsinngangen på noverande tidspunkt. For å få ei oversikt på kommunenivå over panteregister som manglar og panteregister som er registrerte, sjå denne rettleiinga.

Du har høve til å gjere fleire val i søkeskjemaet. For å få treff på søket må minst eitt felt vere fylt ut. Alle felt kan kombinerast med kvarandre.

 • Fylke. Alle registrerte eigedomar er plasserte i det fylket dei høyrde til i 1947. Du kan avgrense søket ved å velje eit fylke i nedtrekksmenyen.
 • Kommune. Alle registrerte eigedomar er plasserte i den kommunen dei høyrde til i 1947. Unntaket er Finnmark, som ikkje fekk gards- og bruksnummer før på 1980-talet. Du kan avgrense søket ved å velje ein kommune i nedtrekksmenyen. Alle kommunar som har registrerte panteregister for eigedomssøk vil kome opp i nedtrekksmenyen. Det er likevel ikkje alle kommunar som har registrerte panteregister på noverande tidspunkt. Finn du ikkje kommunen du leitar etter, lyt du sjølv bla i panteregister for å finne eigedomen du ynskjer å finne ut meir om. Då vel du Velg et annet søk for å kome attende til hovudsida.
 • Gårdsnr, Bruksnr, Matrnr, Løpenr og Annet nr. Viss du har kjennskap til numerisk informasjon om eigedomen du er på jakt etter skriv du han inn i tilhøyrande felt i søkeskjemaet. Merk at alle numeriske søkefelt berre søker på talverdi. Har du korkje kjennskap til gards- og/eller bruksnummer eller matrikkel- og/eller løpenummer, kan du freiste eit søk i Annet nr. Dette feltet kan gje treff på tomtenummer, matrikkelnummer, løpenummer eller branntakstnummer i byane, og eventuelt andre nummer som er registrerte i panteregistra.
 • Eiendommer uten registrert gårdsnr. Dei fleste eigedomar som er registrerte for eigedomssøk har gards- og bruksnummer. Det fins likevel nokre unntak. I panteregister frå tida før matrikuleringa i 1886 finn ein ikkje alltid gards- og/eller bruksnummer. I slike tilfelle kan matrikkel- og/eller løpenummer vere registrerte. Byområde vantar gards- og bruksnummer. I tillegg vil områder som har vorte innlemma i by før 1947 mangle gards- og bruksnummer. I søkeskjemaet kan du søke på eigedomar utan registrert gards- og bruksnummer ved å huke av i boksen for "Eiendommer uten registrert gårdsnr".
 • Eiendomsnavn/Gatenavn. Kjenner du namn på ein gard, eit bruk eller har anna adresseinformasjon kan du prøve eit fritekstsøk. Sidan eit namn kan skrivast på mange ulike måtar i kjeldene er det nyttig å kjenne til trunkeringsteikn i samband med fritekstsøk.

Søkeresultatet innheld informasjon knytt til sjølve søket i tillegg til trefflista. Øvst, i den gule boksen, får du informasjon om kor mange treff søket ditt har fått. Viss du har vald kommune i søkeskjemaet vil du i tillegg få informasjon om panteregister som ikkje er registrerte for eigedomssøk, og du får ei lenke til alle panteregister som høyrer til den kommunen du har søkt på.

Trefflista er sortert på fylke (1. nivå), kommune (2. nivå) og stigande gards- og bruksnummer (3. og 4. nivå). Eigedom utan registrert gardsnummer kjem sist i lista. Du les trefflista slik:

 1. kolonne: bruksnummer
 2. kolonne: namn knytte til eigedomen
 3. kolonne: anna numerisk informasjon knytt til eigedomen
 4. kolonne: panteregisteret der eigedomen er registrert
 5. kolonne: sidenummer i panteregisteret der eigedomen er registrert (dette er lenke til biletet)
 6. kolonne: kildeinformasjon (trykk på "i")
 1. Eg vel eigedomsinngangen på hovudsida for skanna materiale.

Fyll ut søkeskjemaet.

 1. Eg fyller ut søkeskjemaet til venstre i biletet med den informasjonen eg kjenner til. Eg veit at eigedomen ligg i Aurland kommune i 1947, og at han har gardsnummer 33. Eg vel Aurland i kommunefeltet og set gardsnummer lik 33. Det er ikkje naudsynt å fylle ut fleire felt enn dei eg kjenner til. Eg trykkjer Søk.

 2. I den gule boksen øvst i søkeresultatet kan eg sjå at eg har fått 13 treff. Heilt trygg på at eg har funne alle innførslar i dei registrerte panteregistra knytte til gard nummer 33 i Aurland er eg likevel enno ikkje. Det kan jo vere at det ligg informasjon om eigedomen i eit eldre panteregister, då eigedomen ikkje hadde fått gardsnummer.

Vel eigedomar som ikkje har gardsnummer registrert i panteregisteret.

 1. Eg vel difor å utvide søket ved å hake av for eigedom utan registrert gardsnummer. No veks trefflista til 231 treff. I trefflista ser eg at eg no har fått treff ikkje berre på garden eg er på jakt etter, men jamvel på fleire andre eigedomar utan gardsnummer.

Avgrens resultatet ved hjelp av fritekstsøket.

 1. For å prøve å avgrense søket litt meir, vel eg å berre ta med eigedomar som har liknande namn som den garden eg er på jakt etter. I trefflista ser eg at gardsnamnet er skrive på ulike måtar i panteregistra, noko som er særs vanleg. Eg vel difor å avgrense søket på gardsnamn for å få med eigedomar som ikkje har registrert gardsnummer i panteregistra. Eg skriv inn "Ott* | Aat* | At*" i fritekstsøket under Eiendomsnavn/Gatenavn. Dette tyder at ein skal få med treff på eigedomar der namnet byrjar på Ott eller Aat eller At. Ein vil altså få treff på ulike skrivemåtar av gardsnamnet som Otternes, Otrenes, Otrenæs, Aatrenes, Atrenæss med fleire.

 2. Eg trykkjer Søk og står no att med 18 eigedomar. Eg kan sjå i trefflista at alle har same gardsnummer og/eller same matrikkelnummer.