Bilde av et hus
Bognø. privat bilde

Slik finner du jordskiftesaker i Digitalarkivet

Arkivverket skanner jordskifteprotokoller og utarbeider søkbare registre til disse. Les hvordan du finner frem til jordskiftesaker.

Søket gir treff på eiendommer som er omfattet av jordskiftesaker, forutsatt at jordskiftesakene er skannet og at det er laget registre til de protokollene eller arkivboksene jordskiftesakene befinner seg i. Søket gir ett treff pr. rettsmøte, og da en jordskiftesak som regel gikk over lang tid og mange rettsmøter, kan det være mange oppføringer pr. eiendom og sak. Fra hver oppføring er det lenket videre til de skannede protokollene og dokumentene.

Hva omfatter registeret?

Arbeidet med å skanne jordskifteprotokoller og å utarbeide søkbare registre er et pågående og løpende arbeidet i Arkivverket. Pr. 1.3.2021 omfatter søk i jordskifteprotokoller følgende:

Slik bruker du søkeskjemaet

  • Det er ikke nødvendig å fylle ut alle søkefelt, men for å unngå for mange treff, bør du fylle ut minst ett felt.
  • Dersom du kjenner eiendommens gårdsnummer og hvilken kommune den tilhører i dag, vil utfylling av feltene Kommune (2020) og Gårdsnr (2020) med påfølgende søk som regel være det enkleste. Kjenner du kun tidligere gårdsnummer og kommunetilhørighet, kan du som et alternativ benytte feltene Kommune (1947) og Gårdsnr (1947).
  • Feltet Gård lar deg søke på det stedsnavnet som er registrert på saken. Stedsnavnet er i de aller fleste tilfeller matrikkelgårdsnavnet som korresponderer med gårdsnummeret og kommunen. Vær oppmerksom på at ulike stavemåter av stedsnavn kan forekomme, da registeret er basert på jordskiftearkiver fra et langt tidsrom.
  • Feltene Nytt saksnr og Historisk saksnr lar deg søke på saksnummer for jordskiftesakene, dersom du kjenner et saksnummer. Nytt saksnr er saksnummeret i jordskifterettenes landsdekkende register over jordskiftesaker frem til ca. 2016 og er på formen gggg-åååå-ssss, hvor gggg er en firesifret geografisk kode, åååå er et årstall, mens ssss er et firesifret saksnummer med ledende nuller. Disse saksnumrene er unike for hver jordskiftesak. Historisk saksnr har ulik oppbygging (ofte f.eks. 13/1952) og er bare unike innenfor det enkelte jordskiftedistrikt.
  • Feltet Dato lar deg søke på datoen for et bestemt rettsmøte. Datoformatene dd.mm.åååå, dd-mm-åååå, åååå.mm.dd og åååå-mm-dd er alle gyldige. Andre datoformater vil alltid gi null treff. Vær oppmerksom på at det er datoen for rettsmøtets begynnelse som er registrert. For rettsmøter som gikk over flere dager, vil det derfor ikke være mulig å søke på datoen for rettsmøtets avslutning.
  • Feltet Sakstype er ofte ikke utfylt i registeret og du risikerer null treff, dersom benytter feltet i søk. Feltet er utstyrt med en nedtrekksmeny, slik at det kun går an å søke på sakstypebegreper som er benyttet i registeret.
  • Stjerne (*) er trunkeringstegn og kan benyttes i alle felt, bortsett fra Sakstype.

Spesielle søketips

  • Dersom du har funnet et rettsmøte og ønsker å finne alle andre rettsmøter i samme sak, kan du merke deg saksnummeret ("nytt saksnr") og gjøre et nytt søk hvor du kun fyller ut feltet Nytt saksnr.
  • Dersom du kjenner datoen for når en sak ble avsluttet, men ikke får treff ved søk på rettsmøtedato, kan det skyldes at rettsmøtet gikk over flere dager. Forsøk da å søke med kun år og måned, f.eks. 1958-07 i stedet for 1958-07-11.
  • Feltet Sakstype kan benyttes til å finne eksempler på spesielle sakstyper. Lar du alle andre felt stå tomme og søker på sakstypen grensegang, finner du eksempler på grensegangssaker.

Hva er jordskifte?

For en utførlig beskrivelse av jordskifte; se kapittelet jordskifte i Liv Mykland: Håndbok for brukere av statsarkivene (2005), s. 171ff.

Utskiftningsvesenet ble opprettet i 1859 etter lov 12. oktober 1857 om jord og skogs utskiftning av fellesskap. Utskiftningssaker før 1859 forekommer forholdsvis sjeldent. Utskiftningssaker tar utgangspunkt i sameie/sambruk i innmark og utmark, herunder teigblanding, og et ønske om å oppløse sameiet/sambruket. Utskiftningssakene skulle også ordne og avløse bruksrettigheter (servitutter). Når et sameie omfattet et helt bygdelag eller sokn, kalles utskiftninssakene storskifter. Storskifter falt bort med jordskifteloven av 1950. Denne loven omorganiserte utskiftningsvesenet, og etaten endret navn til Jordskifteverket. Jordskifterettene er i dag underlagt Domstoladministrasjonen.