Gravplass i Bergen
Årstad nye gravplass, 2020. Foto: Arkivverket

Døde 1951-2014

Kilden «Døde 1951-2014» er en nær komplett liste over personer bosatt i Norge som døde i perioden

Publisert: 2020-03-07

Dette er et arkivuttrekk som er lagd av Folkehelseinstituttet (FHI) på bestilling fra prosjektet Historisk befolkningsregister (HBR), som trenger dødsdatoene for å få avsluttet de livsløpene som lenkes sammen for personene i dette registret. Utgangspunktet for listen er Dødsårsaksregistret, som forvaltes løpende av FHI. Dødsårsakene er selvsagt ikke med i denne listen, som kun inneholder allment tilgjengelige personopplysninger som navn, kjønn, fødselsdato, dødsdato, alder ved død, bostedskommune eller -land ved død, og dødskommune eller -land.

Siden listen per definisjon inneholder kun avdøde personer og ikke inneholder sensitiv personinformasjon, er den lagt ut søkbar for alle i Digitalarkivet, men primært til bruk i den interaktive lenkingen av personers livsløp som skjer i åpne HBR på nettstedet histreg.no.

Periode

Dødsfallslisten inneholder 2 526 906 personer. Sammenlignet med offisielle dødstall fra SSB ser det ut til at listen er så å si komplett for perioden 1951-1996, mens det for perioden 1997-2014 mangler ca. 8 000 personer. Det er ingen umiddelbare planer om å forlenge listen med årene etter 2014.

Søking i kilden

Vi gjør oppmerksom på at dersom man søker via "Avansert personsøk" kun får treff i denne kilden globalt. Dersom man begrenser søket med geografi, vil man ikke få treff i denne kilden.

Vi anbefaler at man søker direkte i denne kilden via Finn kilde.

Hva om du finner feil eller avvik?

Dette er en digitalt skapt kilde og oppfattes derfor som en originalkilde, på lik linje som f.eks en original kirkebok eller folketelling. Som alle kilder vil også denne dødsfallslisten inneholde noen feil. Brukere oppfordres til å melde inn slike ved hjelp av rapportfunksjonen i Digitalarkivet (ikonet «Rapporter» øverst til høyre på personvisningssiden). Feilmerknadene fra brukerne vil bli synlige for alle. Innmeldte feil/mangler vil ikke bli korrigert i originalen, men vil altså bli liggende som en merknad på personen.

Navn og datoer og andre forhold i dataene å være oppmerksom på

Dødsfallene i denne listen er registrert over en periode på 64 år, og rutinene for registrering har naturlig nok endret seg en del gjennom disse årene. Dataene i (deler av) listen har derfor noen egenskaper som brukerne i Digitalarkivet og åpne HBR bør merke seg:

 • Listen omfatter nordmenn som dør i Norge eller i utlandet. Den inneholder også en del utenlandske statsborgere som dør i Norge, både innvandrere, flyktninger og besøkende, men er ikke komplett for utenlandske. Kriteriet for å komme med i listen er at personen er offisielt registrert som bosatt i Norge på dødstidspunktet. Dette gjelder for hele perioden 1951-2014.
 • Personene i listen er født mellom 1850 (1) og 2014 (130).
 • I visningen av listen i Digitalarkivet er de døde fordelt på grupper for hver dødsdato (dødsmåned i perioden 1951-61, se nedenfor). Det dør i gjennomsnitt ca. 100 personer hver dag i Norge. Brukeren kan i visningen bla mellom gruppene (datoene), og mellom personene innenfor hver gruppe.
 • I perioden 1951-1961 ble dødsfallene registrert på månedsnivå i Dødsårsaksregistret, og dødsdatoen er angitt som den 15. i måneden, f.eks. «1955-08-15». For å unngå misforståelser vises disse i Digitalarkivet som f.eks. «1955-08--». Det finnes også noen unntak med fullstendige og korrekte dødsdatoer i denne perioden.
 • I perioden 1952-1961 (ikke 1951) er det en del dødsfall der bare dødsåret er kjent. Disse er i Dødsårsaksregistret gitt en dødsdato der måned og dag er hentet fra fødselsdatoen, f.eks. «1958-12-03» for en person født «1894-12-03». I Digitalarkivet vises disse med kun dødsåret, f.eks. «1958». Det finnes også her noen unntak med fullstendige og antatt korrekte fødsels- og dødsdatoer med ulik måned og dag.
 • For døde i 1951 ble også fødselsdatoen registrert på månedsnivå og angitt som den 15. i måneden, f.eks. «1918-07-15». Også disse vises i Digitalarkivet på formen «1918-07--».
 • Personnavnene skal f.o.m. 1964 være kvalitetssikret mot folkeregistret, men det er en del unntak fra dette, så skrivemåten og komplettheten av navnene bør sjekkes mot andre kilder, som alltid i Digitalarkivet. Noen helt opplagte registreringsfeil i personnavnene er rettet opp før utlegging, f.eks. «Inge_org» til «Ingeborg».
 • Dersom fornavn eller etternavn mangler (er uoppgitt) i det uttrekket Arkivverket har mottatt fra FHI, er dette erstattet med mangelsymbolet «!!» i det aktuelle feltet.
 • For en del døde er dødsdatoen lik fødselsdatoen. Dette skal gjelde barn som var levende ved fødselens start, men som døde under fødselen eller noen minutter eller timer etter fødselen. Barn som døde tidligere i svangerskapet skal altså ikke være med i denne listen.
 • Vi ser at for de døde der dødsdatoen er lik fødselsdatoen i perioden 1952-1961, ligger nesten alle dagnumrene i datoen mellom 15 og 31, nesten ingen mellom 01 og 14. Dette er en feil vi ikke har muligheter for å rette opp, så brukerne bør sjekke disse datoene mot andre kilder. Det ser ut til at år og måned i disse datoene er korrekt oppgitt.
 • Noen barn som dør på samme dag som de blir født, eller noen dager, uker eller måneder senere, er registrert med sitt tildelte fornavn, mens andre er registrert som «Udøpt gutt», «Udøpt pike» e.l. For atter andre er fornavnsfeltet tomt eller satt til «!!».
 • Bostedskommune og dødskommune er i Dødsårsaksregistret registrert med kommune-nummer i det aktuelle dødsåret. Kommunenavnet i listen er det tilhørende navnet i dette aktuelle året. Dette gjelder både bostedskommune og dødskommune.
 • Fra 1968 til 1985 ble dødssted registrert på fylkesnivå, så feltet for dødskommune inneholder isteden dødsfylke i denne perioden.