Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av høsten 2021. Les mer
Luster Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 4, 1821-1832, foto: Tone Merete Bruvik, 2019

Transkripsjonar som ikkje er publiserte i Digitalarkivet

Det finst nokre transkriberte kyrkjebøker som vi ikkje kan publisere som søkbare data i Digitalarkivet. Her kan du laste ned slike transkripsjonar.

Publisert: 2019-09-20

Sogn og Fjordane

På gamle Digitalarkivet var det ei rekkje registre til kyrkjebøker frå Sogn og Fjordane som inneheldt meir eller mindre kjende problem. Digitalarkivet må alltid vurdere om det vi legg ut er godt nok, og her har vi sett foten ned.

Dei transkriberte listene er lagt ut slik vi har motteke dei i ein versjon frå Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane sumaren 2019. Listene er ikkje omarbeidd av oss i Digitalarkivet. Vi ser at listene innheld ein del "kodar", til dømes har ukjende fødselsår fått koden '999'.

Vi har ikkje oversikt over kva for kyrkjebøker og periodar som er med i desse listene. Vi ynskjer ikkje korrekturmeldingar til desse filene, men om nokon vil lage heilt nye transkripsjonar vil jo det vere det beste. Kontakt Digitalarkivet før du tek til å transkribere dersom du ynskjer å transkribere ei eller fleire av desse listene på nytt.

Kjende feil:

  1. Det er mange feiltydingar. Eit døme er at mange 'enkemenn' er blitt til 'fuksmenn' i store delar av avskrifta.
  2. Mykje er hoppa over.
  3. Rekkefølga på lister over dei ulike hendingane er ofte ikkje riktig. Truleg er listene blitt sorterte feil ein eller annan gong, og ein har ikkje greidd å rette det opp at.

Trass i desse kjende feila kan det jo tenkast at nokon kan ha glede av filene likevel. Transkriberingane er gjort før år 2000, og er falt i det fri. Vi legg dei her til fri nedlasting:

  • Døypte i Sogn og Fjordane DOYPTE.xlsx (excel-fil, 29 Mb)
  • Vigde i Sogn og Fjordane VIGDE.xlsx (excel-fil, 8 Mb)
  • Gravlagde i Sogn og Fjordane GRAVLAGDE.xlsx (excel-fil, 13 Mb)
  • Flytta i Sogn og Fjordane FLYTTE.xlsx (excel-fil, 7 Mb)

Gaular 1755 til ca. 1838

I 1987 ble det laga ein av dei fyrste søkbare registra til kyrkjebøkene. Sjå her for litt av bakgrunnen for denne:

Debatt om Gaular MINI A1 1755-1785 - Databasar frå 1987

Filene det er snakk om er desse:

Desse kan lastast ned.

Moss

Av en eller annan grunn er desse kyrkjebøkene blitt transkribert som fulltekstutgåver der namn på personane ikkje er skilt ut. Vi ville gjerne hatt desse konvertert slik at dei blir søkbare, men det er ein relativ stor jobb. Ta kontakt om nokon vil melder seg som frivillig til jobben. Til då, legg vi desse ut som PDF-filar:

Kistepapira frå garden Kjelden i Gauldalen

Papira vart funne i ei gammal kiste frå garden Kjelden i Gauldalen - kista er no på Singsås bygdemuseum. Ho var «tapetsert» innvendig med dokument frå 1600-talet frå prestearkivet i Oppdal. Dokumenta vart for ein del år sidan fjerna frå kisteveggene og overført til Statsarkivet i Trondheim. Oppdal historielag vedtok å betale kostnadene med å transkribere tekstene, og arbeidet vart utført i 1996-97 av Kari Aalberg og Kåre Hasselberg.

Materialet omfattar følgande dokument: