Vi planlegger vedlikehold som medfører nedetid på Digitalarkivet torsdag 25.04, kl 20:00 til ca. kl 21:00.

Søk etter pantebøker

Pantebøker inneheld avskrifter av tinglyste dokumenter, ordna kronologisk. Her får du vite korleis du går fram for å søke etter skanna pantebøker.

Inngang for å søke etter pantebøker

Viss du ynskjer å søke etter pantebøker og bla i tinglyste dokument, kan du nytte bla-inngangen som du finn under "Eiendom og tinglysing" og deretter "Pantebøker" på hovudsida for skanna arkiv. Der vel du lenka som heiter Bla i pantebøker.

Det er seks felt du kan fylle ut når du søker etter pantebøker. Det er ikkje naudsynt å fylle ut alle felta; det er nok å fylle ut eitt felt for å få treff. Val av fylke vil avgrense moglege val i felta for Arkiv og Kommune. Viss ei pantebok ikkje er registrert i Arkivportalen/ASTA kan du berre nytte Fylke og/eller Kommune til å avgrense søket. Du kan søke i felta Arkiv og Kommune samstundes viss panteboka er registrert i Arkivportalen/ASTA. Val av arkiv vil ikkje avgrense kommune-utvalet, men val av kommune vil avgrense arkiv-utvalet på fylkesnivå. Du kan få eit oversyn over arkiv som er tilgjengelege for søk i nedtrekksmenyen i Arkiv. F.o.m år, T.o.m år og Sted kan ein nytte i alle søk; desse kan kombinerast med Fylke, Kommune og/eller Arkiv.

Søkeskjema for pantebøker

 • Fylke. Alle pantebøker er knytte til eit fylke. Fylka som du kan velje i nedtrekkslista er basert på 1947-inndelinga av landet i fylke (Bergen var då eit eige fylke). Du kan velje eitt eller fleire fylke frå nedtrekksmenyen i same søk.
 • Arkiv. Alle pantebøker er knytte til eitt arkiv hjå arkivinstitusjonen. Eit arkiv inneheld materiale avlevert frå ein arkivskapar. Du kan velje eitt eller fleire arkiv frå nedtrekksmenyen i same søk.
 • Kommune. Alle pantebøker er knytte til ein eller fleire kommunar. Kommunane du kan velje i nedtrekkslista er basert på 1947-inndelinga av landet i kommunar. Du kan velje ein eller fleire kommunar frå nedtrekksmenyen i same søk.
 • F.o.m år og T.o.m år. Du kan avgrense søket ditt til pantebøker frå ein tidsperiode ved å skrive inn startår og sluttår for perioden du ynskjer i desse felta. Søkeresultatet vil innehalde alle pantebøker som dekkjer minst eitt år av perioden. Til dømes vil eit søk på perioden 1850-1860 inkludere treff på pantebøker frå 1859-1870.
 • Stad. Du kan gjere eit fritekstsøk i annan geografisk informasjon.

Utdrag av søkeresultat for pantebøker frå Heddal sorenskriveri

Søkeresultatet gjev informasjon om talet på treff i tillegg til sjølve trefflista.

Trefflista er sortert på fylke (1. nivå), arkiv (2. nivå), serie og underserie (3. nivå), pantebok(nummer) (4. nivå). Arkiv, serie og underserie er henta frå Arkivportalen/ASTA, og kan stundom mangle viss panteboka, eller arkivet som panteboka høyrer til, ikkje er registrert i Arkivportalen/ASTA. Då vil pantebøkene hamne nedst i trefflista.

Du les trefflista slik:

 1. kolonne: panteboknummer
 2. kolonne: embete
 3. kolonne: tidsperiode panteboka dekker
 4. kolonne: eventuelle merknader til panteboka
 5. kolonne: lenke til fyrste side i panteboka
 6. kolonne: lenke til fyrste side i registeret i panteboka (viss panteboka har eit register)
 7. kolonne: lenke til innhaldsside (viss panteboka har blitt indeksert med meir detaljert informasjon)
 8. kolonne: meir informasjon om panteboka (trykk på i-symbolet)