Gammelt dokument
Regnskap fra Oslo Hospital

Norges Dokumentarv

To arkiver fra Arkivverkets samlinger er i år tatt opp i Norges dokumentarv. De to dokumenterer to vidt forskjellige sider av Norges historie. Vår nære fortid, med Det norske forbund av 1948s arbeid med partnerskapsloven, og omsorg for fattige og syke ved Oslo hospital i perioden 1630 til 1826.

Norges dokumentarv er den norske delen av UNESCOs Memory of the World-program. Her viser vi noen av de mest unike og uerstattelige kildene fra norsk historie som oppbevares i Riksarkivet og statsarkivene. Dokumentene spenner over et tidsrom på rundt 1000 år fra middelalderen til i dag og utgjør vårt bidrag til det nasjonale kulturarvregisteret.

Skeive arkiver inn i Norges dokumentarv

  • Kulturarven vår handler også om nyere historie, og jeg er veldig glad for at nettopp Det norsk forbund av 1948s arbeid for partnerskapsloven nå er med i Norges dokumentarv, sier riksarkivar Inga Bolstad.

Tilsynelatende er det ingen fellesnevner mellom Det norske forbundet av 1948s systematiske og målrettede arbeid med å få gjennomslag for partnerskapsloven, og arkivene etter Oslo stiftsdireksjon og Oslo Hospital. Men ved Oslo Hospital behandlet de personer med psykiske lidelser fra slutten av 1700-tallet, og homofili ble først fjernet som psykiatrisk diagnose i Norge i 1977. Det var bare 16 år før partnerskapsloven ble en realitet.

Nåtidens påvirkningsarbeid

En del av kulturarven i et levende demokrati handler om å kjenne til hvordan frivillige organisasjoner og interesseforeninger har samarbeidet med og påvirket samfunnets besluttende myndigheter. I hele etterkrigstiden var det en pågående debatt med økende intensitet om og hvordan samfunnet skulle akseptere homofili og anerkjenne homofilt og lesbisk samliv. Vedtaket i 1993 om partnerskapsloven en av de viktigste milepælene for å oppnå sivile rettigheter som de fleste tar for gitt.

Fortidens fattiglemmer

Arkivmateriale om Oslo hospital i Nasjonalbiblioteket og i Arkivverket opptas som supplement til hospitalets eget arkiv som finnes i Oslo byarkiv. Oslo hospital lå i Gamlebyen i Oslo. Hospitalet ble opprettet i etter reformasjonen 1537 for å videreføre fattigomsorgen som klostrene tidligere hadde utførtog drev sykeomsorg og herberge. Her fikk fattige «lemmer» et oppholdssted. Senere ble det også åpnet et «dollhus» for forvaring av «avsindige» personer. I tillegg til dokumenter og regnskaper, inneholder arkivene eldre latinske fragmenter som i sin tid ble brukt til innbinding av regnskapsbøkene i Oslo Hospital. Deler av materialet er nå tilgjengelig på Digitalarkivet

Kompletterende materiale om Oslo hospital i arkivet etter Oslo stiftsdireksjon: Lenke til Arkivportalen, Statsarkivet i Oslo, Oslo stiftsdireksjon, serie Kb. Eske 1 – eske 5, legg 3. SAO/A-11085/K/Kb Oslo stiftsdireksjon Stiftelser, pakkesaker.

På Arkivverket sin nettsiden kan du leser mer om de forskjellige dokumentene som er en del av Norges Dokumentarv.