Håndskrevet oppslag med flere dommer
Domsprotokoll for Overadmiralitetsretten 1808-1815 (RA/EA-2881/A/L0002).

Rettergangsmateriale

Rettsprotokollene fra by- og bygdetingene og høyere rettsinstanser, som Høyesterett og forløperne til Høyesterett, gir innblikk i hvordan menneskers liv kunne fortone seg i eldre tid.

Digitalarkivets hovedinngang for rettergangsmateriale er søkeskjemaet for skanna rettergangsmateriale. Her finner du tingbøker og ekstrarettsprotokoller fra by- og bygdetingene; mest fra 1600- og 1700-tallet, men også en del fra 1800- og begynnelsen av 1900-tallet. Fra 1600- og 1700-tallet finner du også rettsprotokoller fra lagdømmene, grevskapene (overbirkerettene) og bergamtet, samt fra den militære jurisdiksjonen.

Også de til en hver tid høyeste rettsinstansene er representert:

Av praktiske årsaker er noe skanna rettergangsmateriale også å finne i den generelle inngangen for skanna arkiver; da under emneknaggen Rettergang. Dette gjelder i første rekke Landssvikarkivet. Selv om den generelle taushetsplikten for Landssvikarkivet ble fjernet i 2015, er det fremdeles en del opplysninger som er taushetsbelagte, og en del ikke-taushetsbelagte opplysninger er av en slik karakter at de ikke kan ligge fritt tilgjengelige på Internett. Flere av de skanna landssviksakene er derfor ikke fritt tilgjengelige.

Avskrifter

En del tingbøker er transkribert i sin helhet, se Tingbøker - avskrifter