Håndskrevet oppslag med flere dommer
Domsprotokoll for Overadmiralitetsretten 1808-1815 (RA/EA-2881/A/L0002).

Rettergangsmateriale

Rettsprotokollene fra by- og bygdetingene og høyere rettsinstanser, som Høyesterett og forløperne til Høyesterett, gir innblikk i hvordan menneskers liv kunne fortone seg i eldre tid.

Digitalarkivets hovedinngang for rettergangsmateriale er søkeskjemaet for skanna rettergangsmateriale. Her finner du tingbøker og ekstrarettsprotokoller fra by- og bygdetingene; mest fra 1600- og 1700-tallet, men også en del fra 1800- og begynnelsen av 1900-tallet. Fra 1600- og 1700-tallet finner du også rettsprotokoller fra lagdømmene, grevskapene (overbirkerettene) og bergamtet, samt fra den militære jurisdiksjonen.

Også de til en hver tid høyeste rettsinstansene er representert:

Av praktiske årsaker er noe skanna rettergangsmateriale også å finne i den generelle inngangen for skanna arkiver; da under emneknaggen Rettergang. Dette gjelder i første rekke Landssvikarkivet. Selv om den generelle taushetsplikten for Landssvikarkivet ble fjernet i 2015, er det fremdeles en del opplysninger som er taushetsbelagte, og en del ikke-taushetsbelagte opplysninger er av en slik karakter at de ikke kan ligge fritt tilgjengelige på Internett. Flere av de skanna landssviksakene er derfor ikke fritt tilgjengelige.

Avskrifter