Vi planlegger vedlikehold som medfører nedetid på Digitalarkivet torsdag 25.04, kl 20:00 til ca. kl 21:00.

Søk etter panteregister

Panteregister er register til pantebøkene. Det finst to typar panteregister, realpanteregister for fast eigedom og personalpanteregister for lausøyre (og anna). Her lærer du å søke etter panteregister.

Som oftast er realpanteregister ordna etter eigedom (gardsnummer, matrikkelnummer, adresse eller liknande), medan personalpanteregister er ordna alfabetisk etter namn. Viss du ynskjer å søke etter og bla i panteregister kan du nytte bla-inngangen som du finn under "Eiendom og tinglysing" og deretter "Panteregistre" på hovudsida. Der vel du lenka som heiter Bla i panteregistre.

Søkeskjemaet inneheld fire felt du kan fylle ut. Val av fylke vil avgrense moglege val i felta for Arkiv og Kommune. Du kan søke i felta Fylke, Arkiv og Kommune samstundes viss panteregisteret er registrert i Arkivportalen. Viss panteregisteret ikkje er registrert i Arkivportalen kan du berre nytte felta for Fylke og Kommune til å avgrense søket. Du kan få eit oversyn over tilgjengelege arkiv i nedtrekksmenyen i feltet Arkiv. Sted kan kombinerast med Fylke, Kommune og/eller Arkiv.

 • Fylke. Alle panteregister er knytte til eit fylke. Fylka som du kan velje i nedtrekkslista er basert på 1947-inndelinga av landet i fylke (Bergen var då eit eige fylke). Du kan velje eitt eller fleire fylke frå nedtrekksmenyen.
 • Arkiv. Alle panteregister er knytte til eitt arkiv hjå arkivinstitusjonen. Eit arkiv inneheld materiale avlevert frå ein arkivskapar. Du kan velje eitt eller fleire arkiv frå nedtrekksmenyen.
 • Kommune. Alle panteregister er knytte til ein eller fleire kommunar. Kommunane som du kan velje i nedtrekkslista er basert på 1947-inndelinga av landet i kommunar. Du kan velje ein eller fleire kommunar frå nedtrekksmenyen.
 • Sted. I fritekstsøket kan du søke på stadnamn eller i andre merknader knytte til panteregistra.

Søkeresultatet gjev informasjon om talet på treff i tillegg til sjølve trefflista. Trefflista er sortert på fylke (1. nivå), arkiv (2. nivå), serie og underserie (3. nivå) og panteregister(nummer) (4. nivå). Arkiv, serie og underserie er henta frå Arkivportalen, og kan stundom mangle viss panteregisteret ikkje er registrert i Arkivportalen.

Du les trefflista slik:

 1. kolonne: Nummer på panteregister
 2. kolonne: Embetet panteregisteret høyrer til
 3. kolonne: Tidsrommet panteregisteret dekkjer. Merk at ikkje alle panteregister har definerte start- og/eller sluttår
 4. kolonne: Diverse merknader knytte til panteregisteret, ofte eit intervall av gardsnummer i tinglaget/kommunen
 5. kolonne: Lenke til fyrste side i panteregisteret (realregister eller personalregister)
 6. kolonne: Lenke til fyrste side i registeret (viss panteregisteret har eit register)
 7. kolonne: Forstørringsglaset er ei lenke til eigedomssøk for panteregisteret (ikkje tilgjengeleg for alle panteregister), medan i-symbolet inneheld meir informasjon om panteregisteret