Overgang mellom panteregistersøk

Ikkje alle panteregister er lagde til rette for søk etter eigedomar. Difor er det nyttig å kunne variere mellom søk etter skanna panteregister og søk etter eigedom i ulike panteregister.

Eit panteregistersøk søker etter skanna panteregister, medan eit eigedomssøk søker etter eigedomar på tvers av ulike panteregister.

Døme på eitt grått og eitt blått forstørringsglas markerte med raudt

Når du har gjort eit panteregistersøk og fått ei treffliste, vil du kunne sjå om panteregistra er registrerte for eigedomssøk eller ikkje.

For kvart panteregister i trefflista vil det liggje eit forstørringsglas i sjuande kolonne.

Viss forstørringsglaset er grått, er panteregisteret ikkje registrert for eigedomssøk. Viss forstørringsglaset er blått, kan du søke etter eigedomar i panteregisteret ved å klikke på forstørringsglaset. Du vert då sendt til eigedomssøket.

Søkeskjema for søk etter eigedomar i eitt einskild panteregister

I eigedomssøket er det no komen ein ny knapp nedst i søkefeltet. Denne knappen viser at du søker etter eigedom i eitt einskild panteregister.

Du kan no gå fram på vanleg måte for å søke etter eigedomar i panteregisteret. Du kan óg søke utan å fylle ut andre søkefelt. Resultatet vil då bli ein totaloversikt over kva for eigedomar som finst i panteregisteret. For å søke etter eigedom i fleire panteregister samstundes klikkar du på 'x' (på den nye knappen) for å kome til standard eigedomssøk. For å kome attende til panteregistersøket må du bruke tilbake-knappen i nettlesaren.

Eit panteregistersøk søker etter skanna panteregister, medan eit eigedomssøk søker etter eigedomar på tvers av ulike panteregister.

Viss du har inkludert kommune i eigedomssøket, vil du øvst i søkeresultatet (i den gule boksen) få informasjon om kor mange panteregister som ikkje er med i eigedomssøket. I tillegg vil du få opp ei lenke til alle panteregister som dekkjer den/dei valde kommunen/ane (markert med raudt).

Utdrag av søkeresultat for eigedomssøk. Overgang til panteregister markert med raudt

Viss du trykkjer på denne lenka vert du send til søkeresultatet i panteregistersøket, og du kan sjå kva for panteregister som ikkje er registrerte for eigedomssøk (markert med grått forstørringsglas i sjuande kolonne) og kva for panteregister som er registrerte for eigedomssøk (markert med blått forstørringsglas i sjuande kolonne i trefflista).