Om transkripsjonen

Kommunal folketelling 1.12.1923 for Kristiania (ufullstendig avskrift)

Oppdatert 2017-11-13
Den kommunale folketellingen i Kristiania og Aker 1. desember 1923 Om 1923-tellingen og prosjektet

Prosjektet KraFt1923 gjennomføres i samarbeid mellom DIS-Oslo/Akershus (ved kilderegistreringsgruppen KROA) og Oslo byarkiv. Prosjektets mål er å fulltranskribere (registrere) denne folketellingen for å legge den ut på nettet i søkbar form, med lenker til de skannede bildene av tellingslistene.

Det ble gjennomført nærmest årvisse folketellinger i Kristiania mellom 1867 og 1954. Hensikten var å ha en oversikt over byens innbyggere for ulike administrative formål, og fra 1906 også for årlig å kunne oppdatere byens folkeregister, som ble opprettet i 1905. Folketellingslistene fra året 1883 og hvert år fra 1899 er bevart i Byarkivet. Det ble også gjennomført folketellinger i Aker herred, men ikke så hyppig som i Kristiania. Det er bevart noen spredte tellingslister fra 1830- og 1840-årene, mens moderne tellinger etter mønster fra Kristiania ble gjennomført i 1917, 1918, 1921, 1923, 1926, 1935 og 1939. Alle disse er bevart. De kommunale folketellingene er underlagt taushetspliktsbestemmelsene i forvaltningsloven, og er derfor sperret for innsyn uten særskilt søknad i 60 år. Dette står i skarp kontrast til de statlige folketellingene, som er sperret for innsyn i 100 år med hjemmel i statistikkloven av 1907. Les mer om de kommunale folketellingene på Byarkivets nettsider.

Prosjektet valgte tellingsåret 1923 av flere grunner. Dagens slektsgranskere har ofte problemer med å kartlegge slekten i de første tiårene på 1900-tallet, i mangel på muntlige og lett tilgjengelige, skriftlige kilder. Det ble valgt et år langt unna den statlige tellingen i 1910, som ble gjort allment tilgjengelig 1. desember 2010, og også noe unna tellingene i 1920 og 1930, som ventelig blir digitalisert senere. Den 9. februar 1923 ble det vedtatt en "Lov om personnavn" som sterkt oppfordret alle personer til å ta seg faste slektsnavn. Det må derfor antas at navnene i 1923-tellingen er mer permanente enn i tidligere tellinger. 1923 ble også valgt fordi det dette året ble holdt samtidige tellinger både i Kristiania og Aker.

I prosjektet har Oslo byarkiv først fått mikrofilmet hele originalmaterialet fra tellingen (2004), og deretter fått skannet denne mikrofilmen i gråtoner hos Riksarkivet (2007-08). Byarkivet skriver også ut kildekopier på papir til de registratorene som ønsker det. DIS-Oslo/Akershus-KROA administrerer registreringen og korrekturlesingen av materialet, som utføres av frivillige medlemmer. De fleste av disse registrerer nå fra skannede bilder av tellingen, som de mottar på CD. KROA står også for kvalitetssikring og tilrettelegging av det registrerte materialet for utlegging på nettet. Arkivverket er involvert i prosjektet ved å tilrettelegge de skannede bildene for registrering og utlegging (Riksarkivet), og ved å gjennomføre selve tilgjengeliggjøringen av både databasen og bildene gjennom Digitalarkivet. Registreringssentral for historiske data i Tromsø har utviklet registreringsprogrammet RHDReg1923 for prosjektet, og vil motta hele det registrerte materialet til forskningsbruk når prosjektet er fullført. Les mer om prosjektet KraFt1923 på KROAs nettsider.

Dersom du ønsker å delta i registreringsdugnaden i dette prosjektet, kan du henvende deg til prosjektets e-postadresse kraft1923@oa.disnorge.no.

Status

Per 26.10.2011 er 37.435 av i alt 323.835 personer (11,6 %) i Kristiania og Aker 1. desember 1923 lagt ut i den søkbare databasen. Basen vil bli utvidet med flere hus og personer etter hvert som materialet blir klargjort etter registrering, korrekturlesing og annen kvalitetssikring, anslagsvis 4 ganger i året. Utvalget av gater i det utlagte materialet er tilfeldig, og det er ikke mulig å si når bestemte gater eller adresser vil bli lagt ut. Materialet blir registrert, behandlet og lagt ut bunkevis. En bunke består av ca. 300 skannede sider/bilder og gjennomsnittlig 500 personer. Hittil er 74 av ca. 650 bunker lagt ut. Når det gjelder de skannede bildene av tellingslistene, vises to av de fem sidetypene nå "sidelengs", og må roteres 270 grader for å komme riktig vei. Dette vil bli gjort så snart vi har utviklet en god metode for oppgaven.

Forklaringer

Noen felt i søkeskjermbildet trenger nærmere forklaring:

ID-feltet består av prosjektets bunkenummer, et huslistenummer generert under registreringen (huslistene i kilden er ikke nummerert) og kildens personlistenummer. Disse tre numrene til sammen utgjør en unik identifikator for den aktuelle leiligheten.

De to feltene Heimehøyrande i hus og Heimehøyrande i leil. angir hvor mange personer som bodde mer eller mindre fast i hhv. huset/bygården og den aktuelle leiligheten. Besøkende er ikke regnet med. Antall personer er angitt på formen "t-m-k", der "t" er det totale antallet personer, "m" er antall menn og "k" er antall kvinner.

Feltet Familiehusvære gir en oversikt over størrelsen på leilighetene i huset/gården. "v" står for ordinære værelser til beboelse, "p" står for pikeværelser og "k" for kjøkken. F.eks. betyr "v3p1k1:2-0-2" at det i dette huset er 2 leiligheter med 3 vanlige værelser, 1 pikekammer og 1 kjøkken. Tallene "2-0-2" betyr at det er 2 bebodde leiligheter, 0 ledige leiligheter og følgelig 2 leiligheter til sammen. For forklaringer på innholdet i feltene Husvære med næringslokale og Forretningslokale, se det skannede bildet med "Beboelsesstatistikk".

Personvern

Prosjektet har søkt Datatilsynet om, og fått tillatelse til, å gjøre denne folketellingen søkbar via Internett. En betingelse er imidlertid at sensitive personopplysninger skjermes. Som sensitive regnes her opplysninger om psykisk sykdom, straffbare forhold og opphold i barnehjem. I de transkriberte dataene er slike opplysninger fjernet og erstattet med "§§§ skjermet informasjon §§§". I tillegg er så langt 382 innførsler med barn i barnehjem (34) og innsatte i fengsler (348) utelatt helt fra databasen. De tilhørende, skannede bildene av personlistene vises heller ikke, og er erstattet med en plakat som forteller at informasjonen er skjermet av personvernhensyn.

Meldinger om feil

Dersom du oppdager feil i de transkriberte (søkbare) dataene, dvs. tilfeller der den transkriberte opplysningen ikke samsvarer med det som står i kilden, bes du melde denne feilen til prosjektets e-postadresse kraft1923@oa.disnorge.no. Feilen vil da bli forsøkt rettet ved neste oppdatering av databasen.