Folkeregisteret i Aker

OBA/A-20060

Ga: Manntallslister

L0001: Manntallslister

0004: Manntallsliste 1835

Manntall for Aker 1835

Geografi

Fylke:
Akershus, Oslo
Kommune (1947):
Aker, Oslo

Merknader

Fra Aker er det bevart en del manntallslister fra 1832 til 1845. For enkelte år er disse nærmest komplett bevart for hele Aker hovedsogn. Manntallslistene består av ett lite hefte for hver rode - ofte kalt ”fjerding” - hvert år. Tellingene ble tatt opp av rodemestre og skolelærere, og bakgrunnen var behovet for en beboeroversikt til utlikning av fattig- og skoleskatt, men de tjente vel også som en nyttig befolkningsoversikt til administrasjonen av skolen og fattigvesenet i rikets største landsokn. I de fleste tilfellene inneholder disse bostedets navn og innbyggernes navn og alder, i noen roder også yrke. Det forekommer korte opplysninger om boligens tilstand eller familiens økonomiske kår, f.eks. ”Arbeidsmand og yderst fattig”.
I en del tilfeller nevnes bare voksne personer med navn. Barn angis ikke eller bare med antall. Stort sett er opplysningene dårligst når det gjelder den delen av kommunen vi i dag kaller Nordstrand, men også for Ullern er det betydelige utelatelser i tellingene. For noen roder finnes egne lister for tjenere.

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør