Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av høsten 2021. Les mer
KildeID: 100393

Norske skip i krig 1939-1945

Geografi

Fylke:
Hele Norge
Periode (liste):
1939-1945
Lisens:
Digitalpensjonatet

Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
Bjørn Davidsen

Transkribert av:
Bjørn Davidsen
Først publisert:
2001-07-18
Sist publisert:
2019-11-01
Merknader (transkripsjon):
Denne basen inneholder i prinsippet alle norske skip mellom 3.9. 1939 og 8.5. 1945 – unntatt: skip i ”hjemmeflåten” som ikke krigsforliste eller er anmerket i de tre benyttede hovedkilder av annen grunn. Hovedkilder: - Hovedkilden til skjebnen til alle krigsforliste skip i basen, er Sjøfartskontorets liste (SFK) over krigsforliste norske skip 3.9.39-8.5.45 (listene A, B og C). - Hovedkilden til Nortraships seilende flåte per 8.5.45 (liste E) og skjebnen til en del av Nortraships skip som ble strøket av andre grunner enn krigsforlis (liste D), er ”Nortraships flåte” (NSF), (bilag til Jon Rustung Hegglands bok "Nortraships flåte, I-II"). - Hovedkilden til skip som ikke finnes verken på Sjøfartskontorets eller Nortraships lister (listene F, G, H, I og J samt de som i andre lister er merket med *), er Lauritz Pettersen: "Handelslåten i krig, bind 5: Hjemmeflåten" (HIK). I basen er rederiets navn og skipets byggeår lagt til for samtlige skip etter følgende system: 1. Rederinavn, rederiadresse og byggeår på skip krigsforlist før 9.4.40 (Liste A) er hentet fra "Norsk orlogs- og handelsmarine", utg. 1940 (evt. 1939) og Veritas Register 1939-40. 2. Hjemmeflåtens rederinavn, rederiadresse og byggeår (Liste B, F, G, H, I og J) er hentet fra "Norsk orlogs- og handelsmarine", utg. 1940 og Veritas Register 1939-45. Dette betyr at enkelte skip kan ha vært eid/disponert av andre ved forliset, enn det som er oppgitt. 3. Uteflåtens rederinavn, rederiadresse, byggeår og tonnasje (Listene C, D og E) er i utgangspunktet hentet fra Nortraships liste over skip de disponerte (bilag til Jon Rustung Hegglands bok "Nortraships flåte, I-II"), men supplert/korrigert i forhold til Vertas Register 1940-45. I tillegg til dette har basen fått en rekke tilføyelser og korreksjoner: Tilføyelsene gjelder: 1. Navn/nummer på ubåter som senket enkelte skip. Disse opplysningene er hentet ut fra Hegglands bøker om Nortraships flåte. Ubåter med navn/nummer som begynner med 'U' er tyske. Øvrige er angitt med forkortelsene: It. = italiensk, Jap. = japansk, Fr. = Vichy-fransk. 2. Anmerkningene "In Anspruch" (beslaglagt) og "R.K. See (rekv. av Reichkommissar für die Seeschiffahrt) er hentet fra Lauritz Pettersen: "Handelslåten i krig, bind 5: Hjemmeflåten". Korreksjonene som er gjort, er angitt med følgende kilder: HIK = Bokverket "Handelflåten i krig" JRH = Jon Rustung Heggland: "Nortraships flåte, I-II" NOHår = "Norsk orlogs- og handelsmarine" angitte årstall TN = Trygve Nordanger: "Lang kyst" VR = Veritas Register 1939-45 I tillegg finnes det "Redaksjonelle merknader" som har vært påkrevd i enkelte tilfeller. Listene A-J + * i ”Liste”-rubrikk angir at skipet var: A: Ført på Sjøfartskontorets liste A over krigsforlis 3. september 1939 til 8. april 1940 B: Ført på Sjøfartskontorets liste B over krigsforlis i "hjemmeflåten" (dvs. skip som seilte fra Norge) 9.4.40-8.5.45 C: Ført på Sjøfartskontorets liste C over krigsforlis i "uteflåten" (dvs. skip som seilte for Nortraship) 9.4.40-8.5.45 D: Registrert i Nortraship, men slettet fra deres register av angitt grunn. E: Nortraships flåte per 8.5.45 F: Skip på liste Ia i HIK: Skip senket, senere hevet og kommet i fart under krigen - og som ikke er ført på annen liste. G: Skip på liste Ib i HIK: Skip senket, senere hevet og kommet i fart etter krigen - og som ikke er ført på annen liste. H: Skip i Nord-Norge 9.4.-9.6. 1940 rekvirert/disponert av forsvaret (fra 9.4.) og regjeringen i henhold til kgl.res. av 22.4. og 18.5. 1940 - og som ikke er innført på andre lister. Anvendelse finnes under merknader. I: Skip kontrahert av norske rederier ved utenlandske, tysk-kontrollerte verft og levert 9.4. 1940-8.5. 1945 (kilde: HIK). J. Skip av samme kategori som liste B, men som er tilføyelser på HIK's liste i forhold til SFK's liste B. * (etter listebokstav): Skip av samme kategori som liste H, men som er ført på annen liste. Anvendelse finnes under merknader. Andre forkortelser og tegn i basen: I rubrikkoverskrifter: Dwt. = Dødvekttonn Brt. = Brutto registertonn T-m = Tapsmåned T-d = Tapsdato Tnm = Tap norsk besetning Tum = Tap utenlandsk besetning Tnp = Tap norske passasjerer Tup = Tap utenlandske passasjerer (P.s.: For liste A og B operer SFK bare med ”Bes.” og ”Pas.” uten å angi nasjonalitet. I denne basen er disse tallene ført under hhv. ”Tnm” og ”Tnp”) I rubrikken for ”Type”: d. og ds = dampskip dhk = damphvalkokeri dt = damptankskip hvalf. = hvalfanger m. og ms = motorskip mt = motortankskip s. = seilskip ts = turbinskip tt = turbintanker I rubrikkene for ”Tapsmåned” (T-m) og ”Tapsdato” (T-d): U. = Ukjent I rubrikken ”Tapsposisjon” og tilhørende merknader: N = Nord bredde S = Sør bredde O = Ost lengde V = Vest lengde f/s = Fyrskip n. m. = Nautisk mil U. = Ukjent For å angi retningen er brukt kompasstreker * = Formodning (må ikke forveksles med * i ”Liste”-rubrikk) I rubrikken ”Tapsårsak” og tilhørende merknader: B. = Bombe Besl. = Beslaglagt B.-K. = Bombe eller kanonild E. = Eksplosjon F. = Forsvunnet Fl. = Fly K. = Kanonild K.-T. = Kanonild eller torpedo K.s. = Overvanns krigsfartøy Kap. = Kapret Koll. = Kollisjon L.a. = Landartilleri M. = Mine M.-T. = Mine eller torpedo Sprl. = Sprengladning T. = Torpedo U. = Ukjent Ub. = Ubåt * = Formodning (må ikke forveksles med * i ”Liste”-rubrikk) Til tross for en del gransking, er det sikkert feil også i denne basen. Skulle noen sitte inne med avgjørende og dokumenterbare opplysninger som kan rette opp slike feil, kan disse meldes til: Bjørn Davidsen Tårnveien 25 4843 Arendal Tlf. 37.01.63.46 eller over epost: fndbred@online.no