SAO/A-10711: Kristiania magistrat

F: INNBYGGERE, BORGERSKAP

Fb: Borgerruller

L0001: Borgerrulle

Arkivreferanse: SAO/A-10711/F/Fb/L0001
KildeID: 100107

Kristiania magistrat, Borgerruller, nr. 1: Borgerrulle 1745-1799, utgitt som "Christiania borgerbok 1698-1799"

Geografi

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.

Merknader

Borgerrullen er opptatt 1745, jf. politianordning 12.02.1745. Foruten de som fikk borgerbrev 1745-1799, omfatter den de som drev næring 1745 med eldre borgerbrev (eldste 1698). Den er ordnet alfabetisk etter fornavn. Borgerrullen er trykt og utgitt ved S.H. Finne-Grønn i 1921: "Christiania borgerbok 1698-1799. Fortegnelse over de borgere i Christiania, som i 1745 drev næring paa grundlag av tidligere bevilling, og over dem, som er meddelt bevilling fra 1745 til 1799. Efter Formandskapets foranstaltning utgit fra Christiania kommunearkiv ved S. H. Finne-Grønn, Christiania 1921."

Periode (liste):
1698-1799
Lisens:
Digitalpensjonatet

Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
Frode Ulvund

Transkribert av:
Frode Ulvund
Transkribert når:
2000
Først publisert:
2000-12-08
Sist publisert:
2014-01-06
Merknader (transkripsjon):
Transkripsjonen er basert på den trykte utgaven av protokollen fra 1921: "Christiania borgerbok 1698-1799. Fortegnelse over de borgere i Christiania, som i 1745 drev næring paa grundlag av tidligere bevilling, og over dem, som er meddelt bevilling fra 1745 til 1799. Efter Formandskapets foranstaltning utgit fra Christiania kommunearkiv ved S. H. Finne-Grønn, Christiania 1921." Frå bokas forord: Denne av politimesteren anlagte protokol omfatter saaledes de borgere, som i 1745 drev næring paa grundlag av tidligere bevilling samt dem, som senere er kommet til. Altsaa ikke samtlige mellem 1698 og 1799 bevillede borgerskap. Likevel har boka nokre få (8) innførsler også mellom 1800-1802. Boka er ocr-lest og overflatisk kontrollert mot feil. Ved feltinndeling er fornamn, patronym, etternamn, dag, månmad, år og til dels yrke prioritert utskilt. Resterande informasjon ligg som memo-felt. Der dette memo-feltet innheled meir enn 255 bokstavar, held memofeltet fram i neste felt. Eg har ikkje flytta om på teksstrukturen til dei enkelte postane, sjølv der dette etter konteksten kunne vore gjort. Derfor finn ein også opplysningar om stilling i til dømes memo-felt. Alle -sen namn er konsekvent ført opp som patronym, også der dette er noko tvilsomt. Til dømes er Ibsen meir eit slektsnamn enn eit patronym. Til gjengjeld er alle patronym kopiert til etternamnsfeltet (og markert med ein etterfølgjande asterisk - *) der etternamn mangla.