Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av høsten 2021. Les mer

Om transkripsjonen

Skifteregister for Larvik byfogd 1672-1812

Oppdatert 2017-11-13

Originalmaterialet befinner seg i Statsarkivet i Kongsberg: Larvik byfogd, Skifte, skifteprotokoller nr. 1 – 11 og skifteforhandlingsprotokoller nr. 1.

Skiftematerialet er registrert i Access ved SAKO i 2003.

Skiftene for Larvik har spesiell interesse, siden det er bevart lite av eldre kirkebøker fra denne byen.

Databasen har to nivåer (tabeller); en for forretning med opplysninger om selve skifteforretningen, og en for person med opplysninger om de enkelte personer som nevnes i forretningen. Databasen omfatter 1.664 skifteforretninger og 11.557 personforekomster. Merk at samme person kan forekomme i flere forretninger; i ulike roller.

Dato: Datofeltet kan representere ulike faser i skifteforretningen, etter som skiftene ble ulikt ført over tid og av ulike skrivere. Som regel dreier det seg om registreringsdato, tidspunktet for når registrering av boet starter. Dette vil normalt være den dato som ligger nærmest dødsfallet i tid, i motsetning til for eksempel slutningsdato som angir når skifteforretningen avsluttes (og som ofte er oppgitt i merknadsrubrikken). I noen tilfeller kan dato representere noe annet, eksempelvis et tidspunkt som kom etter at registreringen hadde funnet sted, men før skiftet ble avsluttet.

Etternamn: Patronymikon er konsekvent normalisert til – sen og – dtr, uavhengig av faktisk skrivemåte.

Rolle: Rolle betegner personens rolle i skifteforretningen; arvelater, arving, ulike typer verger eller andre.

Relasjon: Relasjon betegner personens forhold til arvelateren (far, datter, svoger, nevø, osv).

Bustad: Bosted er oppgitt når dette lett går fram av kilden. Dette er da oppgitt for arvelateren, men ikke for ektefellen og hjemmeværende barn. For barn og andre som opptrer med annet bosted, er dette bostedet oppgitt.

Mer om skiftemateriale som kilder finner du her.

Et eksempel på skifteforretning i avskrift (fra et annet område) finner du her .

Statsarkivet i Kongsberg, 14. juni 2004