Sulasoga

Nøkkelinformasjon

Type:
Organisasjon
Første bidrag:
2000
Siste bidrag:
2020
Lisens:
Digitalpensjonatet

Kontaktinformasjon

Telefon:
-
Nettside:
-

Om Sulasoga

Kyrkjebøkene 1698-1800 Kyrkjebøkene for Borgund prestegjeld i Møre og Romsdal for perioden 1698-1800 er registrerte av ein del studentar ved Historisk institutt, Høgskulen i Volda, som sommarjobb/bijobb i 1998-99. Studentane hadde på førehand teke fordjupingsemnet 'EDB og historie' (2 vekttal), og fekk med seg kopiar heim slik at arbeidet vart utført på forskjellige stader. Våren 1999 gjekk ein av studentane gjennom materialet, leste korrektur og foretok ein del opprettingar og standardiseringar. Registreringane er gjort med utgangspunkt i tilnærma bokstavrette avskrifter av kyrkjebøkene, gjort ved Statsarkivet i Trondheim på oppdrag frå Borgund bygdeboknemnd i 1930-åra. I den utlagde versjonen av dåpslista 1698-1800 er informasjonen i ein del kolonner lagt over i merknadsfeltet og ein del mindre interessante (t.d. år/løpenummer) er teke ut, for å spare plass. Dette gjeld òg informasjon om barnet er ekte eller uekte, som er særs mangelfull og som for perioden etter 1762 er registrert i eigne lister og dermed er lagt ut som eiga fil. Kyrkjebøkene 1800-1900/1930 Hovuddelen av arbeidet med registreringa av desse seriane vart gjort sommaren 2000 av studentar og skuleelevar i Volda, med Unni Berge som arbeidsleiar. Seinare overtok Olav Myklebust dette ansvaret, og han har òg kontrollert ein del av registreringane i ettertid. Filane er delte, slik at 1800-1816 ligg for seg sjølv i eit enklare feltoppsett. Dei originale bøkene for 1816-1827 er av særs dårleg kvalitet. Dei er registrerte i same struktur som det nyare materialet og er dermed i same datasett. Generelt: Ved registreringsarbeidet er prinsippa i Standard 4G er i hovudsak forsøkt følgte. Oppdragsgjevar for arbeidet har vore arbeidsgruppa for Sula-soga, som har som målsetjing å gje ut eit oppdatert busetnadssogeverk for Sula kommune. Sjå nærare om dette prosjektet her: http://tilsett.hivolda.no/ak/Sulasoga/Sulasoga.htm

Transkripsjoner