Sámi Instituhtta / Nordisk Samisk Institutt

SAMI/PA-1030

SI-Audio: Sámi Instituhta vokala arkiiva / Nordisk Samisk Institutts vokale arkiv

U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv

U1: SI A-ráidu: Originála giellabáttit

L0023: A-ráidu nr. 409-429.

0018/0018/0018: A 426: LpS. Klement Klementson./SI A426 Klement Klementsson./SI A426 Klement Klementsson.

Intervju med Klement Klementson

Geografi

Land:
Sverige

Merknader

Fra Asta: Klement Klementsson ble i 1982 intervjuet av Lajla Mattsson Magga på sørsamisk. Opptaket er på 43 minutter og omhandler: Benevninger på reinmerker på grunnlag av Nils Erik Spiks oppstilling. Benevning på reinmerker som ikke er tatt med i over nevnte oppstilling. Hvordan man merker en kalv. Tvangsslakt. Han begynte med reindrift i Skäckerfjäll og flyttet til Offerdal i 1943. Det har skjedd store endringer i reindrifta siden da, den sommeren brukte de helikopter for første gang i Offerdal. Det var en bra sommer for reindrifta. Hør også Klement på: A 121a, A 315, A 316,A 317, A 318, alle utført i 1981. Merknad: Han har gitt muntlig tillatelse til utgivelse.
Lajla Mattsson Magga Klement Klementsonem, Kleammam gihtjehti saemiengïelesne 1982. Baantedimmie vaasa 43 minudth jïh sisvege lea: Mïerhken nejpiegïejh Nils Erik Spiken læstoen mietie. Mïerhken nejpiegïejh mah eah leah meatan vaaltasovveme dennie bijjielisnie neebneme læstosne. Guktie miesiem mïerhkesje. Noerhkemeleekedimmie. Dïhte bovtsigujmie eelki Skæhkarisnie jïh Jovnevaerien gåajkoe juhti 1943. Stoerre jarkelimmieh båatsosne orreme don baelien raejeste, don giesien helikopterem dan ellen voestes aejkien nuhtjin Jovnevaeresne. Daate lij akte hijven giesie båatsose. Goltelh aaj Kleammam daesnie A 121a, A 315, A 316, A 317, A 318, gaajhkh dorjesovveme 1981