Sámi Instituhtta / Nordisk Samisk Institutt

SAMI/PA-1030

SI-Audio: Sámi Instituhta vokala arkiiva / Nordisk Samisk Institutts vokale arkiv

U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv

U1: SI A-ráidu: Originála giellabáttit

L0018: A-ráidu nr. 304-325

0014/0014: A 317: Frankrike, Klemet Klementsson. 2/5-81/SI A317 Klement Klementsson

Intervju med Klemet Klementson, 1.5.1981

Geografi

Land:
Sverige

Merknader

Fra Asta: Klement Klementsson er i mai 1981 intervjuet av Lajla Mattsson Magga på sørsamisk. Intervjuet er på 49 minutter og inneholder: En fortelling om en som handlet først og tenkte etterpå. Reinkalving. Hva som kan påvirke smaken på reinkjøtt. Da en reinkalv holdt på å drukne. Hør også: A 121a, A 315, A 316, A 318, alle utført i 1981, A 426 fra 1982. Merknad: Han har gitt muntlig tillatelse til utgivelse.
Lajla Mattsson Magga Klement Klementssonem gihtjehti suehpeden 1981 saemiengïelesne. Gihtjehtimmie 49 minudth vaasa jïh sisvege lea: Akte soptsese akten ålman bijre mij voestegh maam akt darjoeji jïh dan mænngan ussjedi. Suehpede. Mij maahta bovtsenbearkoen smaahkoem tsevtsedh. Gosse akte miesie lij batneneminie. Goltelh aaj: A 121a, A315, A 316 A 318 gaajhkh dorjesovveme 1981, A 426 dorjesovveme 1982