Sámi Instituhtta / Nordisk Samisk Institutt

SAMI/PA-1030

SI-Audio: Sámi Instituhta vokala arkiiva / Nordisk Samisk Institutts vokale arkiv

U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv

U1: SI A-ráidu: Originála giellabáttit

L0015: SI A242-261

0021/0021/0021: A262: Sigrid Åhren geahca A243/SI A262 Sigrid /Sagka Åhren/SI A262 Sigrid /Sagka Åhren

Intervju med Sigrid Åhren, 15.09.1981

Geografi

Merknader

Fra Asta: Sigrid Åhren, f. 1916 ble i september 1981 intervjuet på sørsamisk av Lajla Mattsson Magga. Sagka er hennes samiske navn, og slik presenterer hun seg i intervjuet, som varer i 47 minutter og omhandler følgende: Gå med bud. Arbeid med rein. Om reinbeite. Navn på rein. Ulike typer vær. Reingjeting. Hvordan man gjeter en reinhjord der det er kalver som er kjevlet. Oppbevaring og bruk av reinmelk. Flytting med reinraid. Ankaredehelg. Merknad: Hun har gitt muntlig tillatelse om utgivelse.
Sigrid Åhrén r. 1916 gihtjehtamme sjïdti skïereden 1981 saemiengïelesne Lajla Mattsson Maggeste. Sagka altese saemien nomme, jïh naemhtie dïhte jïjtjemse åehpiedahta gihtjehtimmesne mij vaasa 47 minudth jïh lea daej aamhtesi bïjre: Dïjrine vaedtsedh. Guktie bovtsigujmie barkeme. Gåatomen bïjre. Bovtsi nommh. Ovmessie vearelde. Ryöjnesjimmien bïjre. Guktie skråevvies-bovtsh ryöjnesje. Maam mielhkine darjoejin. Guktie raajrojne juhtin jïh gosse orrijin juhtedh. Sjeltie Åangkarisnie.