Sámi Instituhta arkiiva / Arkivet etter Nordisk Samisk Institutt

SAMI/PA-1030

SI-Audio: Sámi Instituhta vokala arkiiva / Nordisk Samisk Institutts vokale arkiv

U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv

U1: A-ráidu: Originála giellabáttit

L0006: A-ráidu nr. 104-120

0015: Majja Lifjäll, f. 1918. Soptsh gosse Rysslanderne lij orreme. Anders Åhren, f. 1912. Insp. Storuman 1977-08-29. Ka-kop.1986.

Intervju med Majja Lifjäll. Anders Åhren, Insp. Storuman 29.8.1977

Geografi

Land:
Sverige

Merknader

Fra Asta: Majja Lifjell, f. Jåma 23.05.1918 ble intervjuet 29.08.1977 om ei reise til Russland, der de også besøkte samer på Kolahalvøya. Lengde 20 min. Anders Åhren, født 1912 ble intervjuet 29.08.1977, der han forteller om arbeid med rein for samebyer (sijhth) i Frostviken, en historie om en lappefogd, om skole og samisk språk, forhold til bønder, reise til samekonferanse i Tana. Intervjuet kommer etter Maja Jåmas fortelling og varer 27 minutter. Hør også Anders på A117. Begge intervjuene er på sørsamisk av Lajla Mattsson Magga. Merknad: Begge har gitt muntlig tillatelse til utgivelse av sitt intervju.
Majja Lifjell, r. Jåma 23.05.1918 gihtjehtamme sjïdti 29.08.1977 akten feelemen bïjre Russlaantese, gusnie aaj saemieh vaaksjoejin Kolanjaarkesne. Vaasa 20 minudth.
A 118 Anders Åhrén, reakadamme 1912 gihtjehtamme sjïdti 29.08.1977, gusnie soptseste barkoen bïjre bovtsigujmie sïjtide Frööstegisnie, akte soptsese saemienfåvhtan bïjre, skuvlen jïh saemien gïelen bïjre, tsiehkien bïjre båantide, feelemen bïjre saemienkonferansese Deatnusne. Gihtjehtimmie Maja Jåman soptsesen mænngan båata jïh 27 minudth vaasa. Goltelh Aantam aaj daesnie: A117. Lajla Mattsson Magga gåabpegh gihtjehtimmieh saemiengïelesne dorjeme.

Ansvarlig aktør
ui.multimedia