Sámi Instituhta arkiiva / Arkivet etter Nordisk Samisk Institutt

SAMI/PA-1030

SI-Audio: Sámi Instituhta vokala arkiiva / Nordisk Samisk Institutts vokale arkiv

U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv

U1: A-ráidu: Originála giellabáttit

L0006: A-ráidu nr. 104-120

0014: Anders Åhren, f. 1912, Frostuiken. Insp. 1977-09-01. Anders Thomassen, f. 1910.12.09, Nyviksmoen/NORGE. Insp.1977-09-02. Ka-kop. 1985

Intervju med Anders Åhren, Frostviken, 1.9.1977. Anders Thomassen, Nyviksmoen/Norge, 2.9.1977

Geografi

Fylke:
Nord-Trøndelag, Sverige
Kommune (1947):
Røyrvik

Merknader

Fra Asta: Anders Åhren, født 1912, Frostviken i Jämtland i Sverige, er intervjuet 1.9.1977. Intervjuet er på 6 minutter og handler om Ankaredehelga. Hør også Anders på A 118. Jonas Andreas Thomassen, født 9.12 1910, oppvokst i Kittelfjäll, gift og bosatt i Røyrvik, Norge, er intervjuet 1.9.1977. Det handler om da han gikk på skolen og om hans utfordringer med å lære norsk, da han flyttet til Røyrvik, sluttet med rein, kjøpte gård og hjalp andre som drev med rein.Varer ca. 15. min. Begge opptakene er gjort av Lajla Mattsson Magga og er på sørsamisk. Merknad: Anders Åhren har gitt muntlig tillatelse til utgivelse. Det er ikke merket om Jonas Andreas Thomasson har gjort det.
Anders Åhrén, reakadamme 1912, Frööstegisnie Jïemhtesne Sveerjesne, gihtjehtamme 1.9.1977. Gihtjehtimmie 6 minudth vaasa jïh lea sjeltien bïjre Åanghkarisnie.
Goltelh aaj Aantam daesnie: A 118.
Jonas Andreas Thomassen, reakadamme 9.12 1910, byjjenamme Tjiehtesne (Kittelfjäll), pruvreme jïh orreme Raarvihkesne Nöörjesne lea gihtjehtamme 1.9.1977. Dïhte soptseste guktie lij gosse skuvlem veedtsi jïh altese haestemi bïjre nöörjen lïeredh, gosse Raarvihkese juhti, bovtsigujmie orriji, gaertenem öösti jïh mubpide viehkiehti mah bovtsigujmie gïehteli. Gihtjehtimmie vaasa medtie 15 minudth.

Ansvarlig aktør
ui.multimedia