Sámi Instituhtta / Nordisk Samisk Institutt

SAMI/PA-1030

SI-Audio: Sámi Instituhta vokala arkiiva / Nordisk Samisk Institutts vokale arkiv

U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv

U1: SI A-ráidu: Originála giellabáttit

L0005: SI A87-103

0006/0006: Ella Holm Bull, f. 1929-10-12. Lars Borgefjell, f. 1914-06-04. Sida A. Kanal st(1-4). Hastighet 3 3/4 (9,5) Inspelat i Snåsa 1980-05-29. Ka-kop 1985/SI A92 Ella Holm Bull og Lars Børgefjell

Intervju med Ella Holm Bull og Lars Børgefjell, Snåsa, 29.5.1980

Geografi

Fylke:
Nord-Trøndelag
Kommune (1947):
Snåsa

Merknader

Ella Holm Bull, f. 1929-10-12. Lars Borgefjell, f. 1914-06-04. Sida A. Kanal st(1-4). Hastighet 3 3/4 (9,5) Inspelat i Snåsa 1980-05-29. Ka-kop 1985.
Fra Asta: Her hører vi Ella Holm Bull, født Joma 12.10.1929 og Lars Børgefjell født 04.06.1914. Opptakene er på sørsamisk og er gjort av Nils Holm Bull i 1980. 1. Ella framfører fire sanger og en joik. 2. Samtale mellom Ella og Lars om forskjellige ord og begreper, bl.a. baegkie/grime og andre deler av kjøregreiene brukt på rein. Lars Børgefjell kan dere også høre på A 427 og A 428. Merknad: Ikke merket om tillatelse til utgivelse er gitt for noen av dem.
Daesnie govlebe Ella Holm Bull reakadamme Joma 12.10.1929 jïh Lars Børgefjell (Byrkijen Laara) reakadamme 04.06.1914. Nils Holm Bull baantedimmide saemiengïelesne darjoeji 1980. 1. Ella Holm Bull njieljie laavlomh lååvle jïh aktem vueliem juajka. 2. Ealla jïh Laara ovmessie baakoej jïh diejvesi bïjre soptsestieh, gaskem jeatjah baegkien jïh jeatjah bieliej bïjre bovtsen vuejemedïrregijstie. Maehtede aaj Laaram govledh daesnie: A 427 jïh A 428.