Sámi Instituhtta / Nordisk Samisk Institutt

SAMI/PA-1030

SI-Audio: Sámi Instituhta vokala arkiiva / Nordisk Samisk Institutts vokale arkiv

U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv

U1: SI A-ráidu: Originála giellabáttit

L0005: SI A87-103

0004/0004: Ester Christina Larsson, f.1900-01-21. Inspelat, Ängesdal, 1980-03-02. Margareta Winka, f.1890-08.25. Inspelat Namskogan 1980-03-09. (Geahca m.: A 91). Sida A. Kanal st(1-4). Hastighet 7,5 (19)/SI A90 Ester Kristina Larsson

Intervju med Ester C. Larsson, Ängesdal, 2.3.1980, Margareta Winka, Namsskogan, 9.3.1980

Geografi

Fylke:
Nord-Trøndelag, Sverige
Kommune (1947):
Namsskogan

Merknader

Ester Christina Larsson, f.1900-01-21. Inspelat, Ängesdal, 1980-03-02. Margareta Winka, f.1890-08.25. Inspelat Namskogan 1980-03-09. (Geahca m.: A 91). Sida A. Kanal st(1-4). Hastighet 7,5 (19)
Fra Asta: Sørsamisk intervju gjort av Sig-Britt Persson med Ester Christina Larsson, født 29.1.1900, spilt inn på hennes boplass i Ängesdal den 2.3.1980. Intervjuet er på 32 minutter. Hun forteller hvordan hun hadde det som barn, og leser en fortelling som hun har skrevet selv. Videre forteller hun om bofaste samers livsvilkår, der utmarksdrift var viktig i tillegg til arbeid på gården. De dro en del over til Hattfjelldal på handelstur. Har ikke gått på sameskole, men gikk på skole i nærheten av der hun bodde, der språket var svensk. Forteller om hvilke kofter de brukte. Forklarer ord som har med vær og forskjellige tider på døgnet og året å gjøre.
Sig-Britt Persson lea Ester Kristina Larssonem gihtjehtamme, mij lij reakadamme 29.01.1900, sïjse spealasovveme altese årromesijjesne Ängesdalesne 2.3.1980. Gihtjehtimmie vaasa 32 minudth. Dïhte soptseste guktie altese maanabaelie lij, jïh aktem soptsesem låhka maam jïjtje tjaaleme. Dïhte aaj årroeh-saemiej jieledetsiehkiej bïjre soptseste, gusnie vihkeles jieliemassem miehtjeste åadtjodh lissine don barkose gaertienisnie. Såemies aejkien Aarbortesne mïnnin juktie åesiestidh. Dïhte ij leah saemienskuvlesne vaadtseme, men sov hïejmen lïhkebisnie, gusnie gïele lij sveerjen. Dïhte aaj soptseste mah gaptah dah nuhtjin. Dïhte baakoeh vearelden jïh ovmessie tïjji bïjre tjïelkeste dygnen jïh jaepien bïjre. Daesnie aaj akte onne vuelie.