Sámi Instituhtta / Nordisk Samisk Institutt

SAMI/PA-1030

SI-Audio: Sámi Instituhta vokala arkiiva / Nordisk Samisk Institutts vokale arkiv

U: Vokalaarkiiva / Vokalt arkiv

U1: SI A-ráidu: Originála giellabáttit

L0004: SI A70-86

0009/0009/0009: SI A 78, Margareta Mattsson, f. 1906-06-19. Offsjölägret. Sida A. Kanal 1-4. Hastighet 7,5 (19). Insp. 1975-05-14/SI A78 Margareta Mattsson/SI A78 Margareta Mattsson

Intervju med Margareta Mattsson, Offsjölägret, 14.5.1975

Geografi

Land:
Sverige

Merknader

SI A 78, Margareta Mattsson, f. 1906-06-19. Offsjölägret. Sida A. Kanal 1-4. Hastighet 7,5 (19). Insp. 1975-05-14 8.
Fra Asta: Opptak på sørsamisk med Margareta Mattson, Kalls sameby, født 19.06.1906, spilt inn 14.05.1975. Opptaket er gjort av Lajla Mattsson Magga og er på 48 minutter. I opptaket forteller hun blant annet om hvordan en engel reddet en gutt fra å drukne, hvordan gjøre bruk av reinfett og reinmager, om sying av pesk og når peskskinn skal tas, om skinnberedning, spinning av senetråd, skosøm, laging av skoband, og en historie om saajvoe. Hun beretter også fra barndommen (barndomsminner) og gir ordforklaringer. Til intervjuet finnes 9 sider transkribert tekst, se PA/1030/G-L0002. Fortellingene om å sy pesk og om hvordan en engel hjalp en gutt over ei elv finnes i Lajla Mattsson Maggas bok, Mojhtesh. Hør også intervju med Margareta på A 258. I Olle Anderssons bok; Den sista rajden, der hovedemnet er samisk vinterhverdag, forteller Margareta på s 84 – 86. Hennes mann, Gustav, er nevnt på s. 71, 77, 78, 94 i boka. Merknad: Opptaket er hørbart, men det er til tider dårlig lyd og mye støy i bakgrunnen. Har prøvd å forbedre lyden, med dårlig resultat. Informanten har gitt muntlig løfte til utgivelse. Vurdering 18.06.2018: Legg ut fortellingen på A 78, originalopptak 41.57 – 46.39 om hvordan ta vare på skinn til pesk og prosessen med beredning og sying av denne. Lyden er ikke så veldig bra, men siden fortellinga finnes i Mojhtesh, s. 9, og dette er et viktig emne, vil jeg gjerne ha den med. Den er også transkribert.
Sisvege:
Baantedimmie saemiengïelesne Margareta Mattssonine, Kall sïjte, reakadamme 19.06.1906, sïjse spealasovveme 14.05.1975. Lajla Mattsson Magga lea baantedimmiem dorjeme jïh vaasa 48 minudth. Baantedimmesne Meerke gaskem jeatjah soptseste guktie satne aktem baerniem batnanimmeste beerki, guktie bovtsenbuejtiem jïh bovtsentjåejjieh nuhtji, muadtagåaromen bïjre jïh gåessie bööremes muadtesem vaeltedh, aalhtemen jïh soenebutnemen bïjre, gaamehgåaromen bïjre, voedtegh darjodh jïh akte vaajese saajven bïjre. Dïhte aaj maanabaeleste soptseste (mojhtesh maanabaeleste) jïh baakoebuerkiestimmieh vadta. Gihtjehtæmman 9 sæjroeh transkriberadamme teekste gååvnesieh, vuartesjh PA/1030/ G-L0002. Soptsesh muadtagåaromen bïjre jïh guktie akte eengkele aktem baerniem jeanoen rastah viehkiehti aaj Lajla Mattsson Maggan gærjesne Mojhtesh gååvnesieh.Goltelh aaj gihtjehtimmiem Meerkine daesnie A 258. Olle Anderssonen gærjesne; Den sista rajden, gusnie åejvie-aamhtese lea saemien aarkebiejjie daelvege, Meerke sæjrojne 84-86 soptseste. Altese geelle, Gustav lea neebnesovveme s. 71, 77, 78 , 94 gærjesne.