KildeID: 100659

Elever uteksaminert fra Molde middelskole og latingymnasium 1832-1861

Geografi

Fylke:
Møre og Romsdal
Kommune (1947):
Molde
Geografisk område:
Molde komm.

Merknader

Listen er fra hefte som en innbydelse til offentlig eksamen for årets avgangselever. Innelimt i heftene er en oversikt over de forrige års elever, men avslutning året før indbydelsesskriftet. Oppbevares på Molde bibliotek. Skannet elevliste: http://www.romsdal-sogelag.no/uploads/kjeldeskrift/Elever%20ved%20Molde%20Middel-%20og%20Realskole%201832-1882.pdf

Periode (liste):
1832-1861
Transkriberingsgrunnlag:
Trykt hefte, se kildemerk

Lisens:
Digitalpensjonatet

Rettighetshaver (eier):
Slekt og Data Møre og Romsdal

Korrekturlest av:
Eva Hjelen
Korrekturlest når:
2015
Først publisert:
2017-05-29
Sist publisert:
2017-05-29
Merknader (transkripsjon):
Fra kilden: Naar man til ovennævnte i Tidsrummet fra Skolens Oprettelse i 1832 til 31te Marts 1862 udtraadte 175 Disciple lægger Antallet af Skolens nuværende Diciple, 64 findes, at der i Skolens første 30 Aar har været indmeldt 239 Disciple, gjennemsnitlig 8 aarlig. Af de udtraadte 175 have vistnok kun de færreste fuldstændig gjennemgaaet de for dem bestemte Cursus, idet de fleste enten ikke have været indsatte i Skole paa dens laveste Stadium eller have udtraadt, før de have naaet det høieste. Det Sidste gjælde navnlig Realeleverne, hvilke dog saa meget mere maa antages at have tiltrængt en fuldstændig Skolegang, som Erfaring her ligesom ved andre Skoler have viist, at Realklassernes Discipelbesætning, baade hvad Evner og Flid angaaer, i Regelen har staaet tilbake for Latinklassernes. Jeg tillader mig derfor her, skjønt paa et mindre passende Sted, at udtale det Haab, at Erkjendelsen af den i senere Tid ofte udtalte Sandhed, at samtlige Landets Samfundsklasser have fuldt Brug for Kundskaber og Dygtighed, maa lære Forældre og Foresatte Nødvendigheden af at lade ogsaa Realelever modtage al den Uddannelse, Skolen kan bibringe dem. Ved Affattelsen af ovenstaaende Discipelfortegnelse har jeg foruden Forældrenes Navne, der her i Egnen maaske kunde have nogen Interesse, anført Faderens Titel og under «Anmærkninger», den Stilling, hvori hver Discipel, forsaavidt mig bekjendt, senere er indtraadt, for at vise, baade hvilken Samfundsklasse de Forældre have tilhørt, der have havt Sønner i Skolen, og hvilken Livsbane de udtraadte Disciple have slaaet ind paa. Oversigten herover, saavelsom over de øvrige statistiske Data, hvortil Fortegnelsen indeholder Momenter, vilde vistnok være bleven lettet ved tabellarisk Angivelse af Talstørrelser, men et anstillet Forsøg herpaa overbeviiste mig om, at ikke blot Udførelsen vilde blive vanskelig og indviklet, men ogsaa Resultaterne midre paalidelige. Af nedenstaaende Tabel vil derimod sees, hvor der 239 Disciple, som hidtil have besøgt Skolen, havt sit Hjemsted: I Molde: 152 Christiansund: 11 Aalesund: 9 Romsdals Fogderies Landdistrict: 33 Nordmøres Fogderies Landdistrict: 10 Søndmøres Fogderies Landdistrict: 12 Steder udenfor Romsdals Amt: 12 239