KildeID: 100105

Borgere i 1301 Bergen 1600-1751

Geografi

Fylke:
Bergen
Kommune (1947):
Bergen
Geografisk område:
Bergen komm.
Periode (liste):
1600-1751
Transkriberingsgrunnlag:
"Bergens Borgerbog 1550-1

Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
Statsarkivet i Bergen, Arkivverket

Transkribert av:
Yngve Nedrebø
Transkribert når:
1998-02-08
Først publisert:
1998-02-08
Sist publisert:
2014-01-06
Merknader (transkripsjon):
Borgerskap i Bergen 1600-1751 "Bergens Borgerbog 1550-1751" ble utgitt av antikvar N. Nicolaysen i 1878. Han bygde på protokollen "Bergenn Byes Borgers Bogh fra Anno mdxviii", som har opplysningere om enkelte borgere tilbake til 1550-årene. De første årene er borgerne ført inn i alfabetisk rekkefølge, og da oftest bare med navn. Fra 1613 blir fødested normalt tatt med, og det ble etter hvert også vanlig å ta med hvilket fag håndverksborgerne representerte. Tallet på nye borgerskap i Bergen varierer sterkt fra periode til periode. Flest nye kom det i de første to tiårene av 1600-tallet, mens perioden hundre år seinere var blant de stilleste. Dette må kunne fortelle om når den økonomiske aktiviteten i Bergen var størst, og når det var lettest å finne godt utkomme i byen. Men man skal også være klar over at mange av dem som tok borgerskap i Bergen aldri bosatte seg i byen. De måtte ha boregrskap for lovlig å kunne drive handel i landdistriktene på Vestlandet, eller i store deler av Nord-Norge. I peridoer ser det ut til at bare om lag halvparten av de nye borgerne bosatte seg i selve Bergen. Databasen her er bygd på Nicolaysens bok, og det er ikke lest korrektur mot originalen, som nå befinner seg i Bergen Byarkiv. Databasen er laget av Yngve Nedrebø, Statsarkivet i Bergen i 1991. Vi regner med at databasen vil kunne være interessant som referanse mot de øvrige databasene fra Bergen, da den gir fødested på en rimelig stor del (anslagsvis 25-30%) av den mannlige befolkningen. YN 8.2.1998