KildeID: 100035

Skifteregister for Sunnhordland sorenskriverembete 1668-1850

Geografi

Fylke:
Hordaland
Kommune (1947):
Bremnes, Bømlo, Etne, Fitjar, Fjelberg, Kvinnherad, Moster, Stord, Sveio, Tysnes, Valestrand, Varaldsøy, Vikebygd, Ølen
Geografisk område:
Sunnhordland sorenskr.
Periode (liste):
1688-1850
Transkriberingsgrunnlag:
original og avskrifter

Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
Arkivverket

Transkribert av:
Inger Berit Einarsen
Transkribert når:
1999 og 2009
Korrekturlest av:
Egil Nysæter og Yngve Nedrebø
Korrekturlest når:
1999
Først publisert:
1999-07-05
Sist publisert:
2013-12-13
Merknader (transkripsjon):
Dette registret dekkjer skifteprotokollane for Sunnhordland 1668- 1850, bortsett frå åra 1674-1692, 1700-1707 og 1723-1742 då slike protokollar manglar. (I stiftamtmannsarkivet lnr. 1970 finn ein skiftedesignasjonar 1731-1745.) Ved utarbeidinga av databasen har vi bygt på originale register i protokollane, eller eldre register i Statsarkivet. Korrekturen er lesen mot originalprotokollane. Registeret finst i to versjonar, ein alfabetisert på førenamn og ein alfabetisert på gardsnamn, og vi har gjennomført ei varsam normalisering av namna. I Statsarkivet er registret tilgjengeleg i maskinleseleg form også med unormaliserte gards- og personnamn. Sunnhordland sorenskrivarembete omfatta frå gammalt av skipreidene Os, Strandvik, Kvinnherad, Strandebarm, Skånevik, Fjelberg, Fjære, Føyen, Våg og Opdal. Oppdatering pr. 28.10.2009: Databasen er no utstyrt med lenker til skanna sider frå originalprotokollane. Merk at nokre personar kjem att fleire gonger då dei har referanse til fleire sider i kjeldene. Me har splitta det opp slik at det er ei lenka sidereferanse pr post/rad i databasen.