Spørsmål om skanna materiale

Skanna materiale er det ikkje råd å søke i, men ein kan sjå på skanna bilete som ein sjølv kan bla og lese i.

Mange av kjeldene er skanna på oppslag, slik at eit bilete viser to sider i kjelda. Viss ein tek utskrift av ei side som er skanna på oppslag kan bileta vere vanskelege å lese sidan dei vert pressa inn på ei A4-side. For å skrive ut kvar side i kjelda på separate A4-ark, må du logge inn og lage eit pdf-hefte som du så kan skrive ut. Då kan du velje å splitte det skanna biletet i to. Les meir om korleis du gjer det i denne rettleiinga: Skrive ut skanna arkivmateriale.

Det er sjølvsagt mogleg å skrive ut på printer som støttar A3-format, viss ein har det tilgjengeleg.

Ikon for å åpne sideflata. Horisontale prikker viser at sideflata er lukka, medan vertikale prikker viser at ho er open.

Du må fyrst opne sideflata som du ser markert med raud firkant i figuren.

Brukarinnstillingar markert med raud sirkel, "Husk zoom" markert med raud pil.

Deretter går du på tannhjulet (markert med raud sirkel) for å kome inn på brukarinnstillingar. Her vel du "Husk zoom" ved å klikke med musepeikaren på boksen til venstre for "Husk zoom".

Ikon for å åpne sideflata. Horisontale prikker viser at sideflata er lukka, medan vertikale prikker viser at ho er open.

Du må fyrst opne sideflata som du ser markert med raud firkant i figuren.

Brukarinnstillingar markert med raud sirkel, "Husk posisjon" markert med raud pil.

Deretter går du på tannhjulet (markert med raud sirkel) for å kome inn på brukarinnstillingar. Her vel du "Husk posisjon" ved å klikke med musepeikaren på boksen til venstre for "Husk posisjon".

Eksempel på brødsmulesti med lenke til innhaldsside markert med raudt.

Du vil alltid finne innhaldssida i brødsmulestien. Du vil kome attende til innhaldssida ved å klikke på ho i brødsmulestien. Merk at ikkje alle kjelder har innhaldsside. For kjelder som ikkje har ei innhaldsside vil lenka til innhald i brødsmulestien vere grå, og ikkje mogleg å klikke på.

Tilbake til trefflista markert med raudt i brødsmulestien.

Trefflista er alltid tilgjengeleg frå brødsmulestien. Klikk på nivået etter "Hjem" i brødsmulestien, markert med raudt i figuren. Her brukt eksempel på søk etter kyrkjebøker.

For å finne alle kyrkjebøker fyller du ut søkefeltet for prestegjeld i søkeskjemaet for skanna kyrkjebøker, og trykkjer Søk. Merk at du ikkje treng å fylle ut nokre andre søkefelt.

Sperra bilete vil ha ein raud trekant øvst til venstre i skjermbiletet. Viss du trykkjer på denne trekanten vil du få vite når eit sperra bilete vert opna.

I Finn kjelde vil du kunne sjå om ei kjelde er skanna eller søkbar eller begge deler.

Det vert ikkje korrigert eller gjort endringar i arkivmateriale. Dersom ein person til dømes har eit namn eller fødselsår ved vigsla som ikkje samsvarar med informasjonen ved dåpen, rettar me ikkje informasjonen oppgjeven ved vigsla eller dåpen.