Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av høsten 2021. Les mer

Folketellingene 1815-1855

Trass i at folketeljingane 1815-1855 var numeriske finst det teljingslister med namngjevne personar for nokre område og år. Slike handskrivne teljingslister kan du omforme til søkbare data i Digitalarkivet.

I tidsrommet 1815-1855 vart det utført folketeljingar kvar tiande år. Trass i at desse teljingane var numeriske, finst det teljingslister med namngjevne personar for enkelte områder og år. Digitalarkivet har starta ein dugnad for å få omforme teljingslister med namngjevne personar til søkbare data.

For å gjere skanna arkivkjelder søkbare må dei gjennom ein prosess som kallast transkribering. Å transkribere er heilt enkelt "å overføre (skrift)", og i samband med denne dugnaden vert transkribering brukt om prosessen der ein overfører tekst som er skriven for hand i ei arkivkjelde til tekst i strukturert form som ei datamaskin kan lese. Dette gjer du ved å taste inn i eit skjema det som står på dei skanna bileta av folketeljinga. Digitalarkivet tilbyr verktøy som du kan nytte og rettleiing undervegs viss du treng det.

Bidrag til denne dugnaden fører til at data du har transkribert vert publiserte i Digitalarkivet. Det gjer at alle våre brukarar kan søke etter opplysingar, til dømes namn eller fødselsår, i folketeljingane 1815-1855 for det området og det året du har transkribert. Dine transkriberte data vil inngå i våre databasar for søk, slik at ein kan søke på tvers av ulike arkivkjelder etter til dømes same person. Vidare vil dine transkriberte data bli tilgjengelege for forsking.

Du treng ingen særskilde forkunnskapar for å bidra til denne dugnaden, men det er viktig at alle som vil bidra følgjer den stegvise rettleiinga under. Hugs at du alltid kan kontakte Digitalarkivet viss det er noko du lurer på!

Folketeljingane 1815-1855 var numeriske, noko som i innebar at innbyggjarane i utgangspunktet berre skulle teljast og ikkje registrerast med namn. Likevel finst det lister med personnamn for enkelte områder i desse teljingane. Listene i desse teljingane kan variere etter teljingsår og område.

Folketeljinga 1815 i Digitalarkivet (skanna)

Folketeljinga 1825 i Digitalarkivet (skanna)

Folketeljinga 1835 i Digitalarkivet (skanna)

Folketeljinga 1845 i Digitalarkivet (skanna)

Folketeljinga 1855 i Digitalarkivet (skanna)

HISTFORM-standarden er ein registreringsstandard for folketeljingar frå og med 1865. Me ynskjer at dei same prinsippa for transkripsjon òg vert nytta for eldre folketeljingar. Grunnprinsippet i denne standarden er at all informasjon skal transkriberast. Du skal ikke transkribere berre eit utval av det som står i kjelda - alt skal med! Det er viktig at det som står i kjelda vert skrive av nøyaktig, teikn for teikn. Du skal aldri tolke eller endre det som står skrive. Det finst likevel eitt unntak: For felta kjønn, familiestilling, ekteskapeleg stilling skal du nytte etablerte standardkoder (forkortingar) frå HISTFORM i staden for det som står i kjelda.

Forkortingar i søkbare folketeljingar

I tillegg er det nyttig å kjenne til spesialteikn ein kan nytte når ein transkriberar for å markere ord ein ikkje kan lese, opplysingar som vantar eller anna som du tykkjer er nyttig å merke seg i samband med sjølve transkripsjonen.

Spesialteikn

Teljingslistene kan vere særs ulike, men generelt vil det vere viktig å registrere:

  • stad (prestegjeld, fogderi, sokn, teljingskrets og liknande)
  • bustad (namn og eventuelt nummer)
  • alle namngjevne personar og opplysningar om dei (alder, yrke, familiestilling, sivilstatus med meir)

Legg elles merke til:

  • viss det berre er hovudpersonen og eventuelt kona som er namngjevne medan resten av hushaldet berre er talde, er det ikkje naudsynt å leggje inn tomme radar/postar for personar som ikkje er namnegjevne. Skriv heller ein merknad.
  • fleire hushald på same gard skal skiljast. Dette gjer du ved å enten nummerere hushalda fortløpande, eller ved å markere kvart nye hushald (kvar nye hovudperson) med talet 1. Dei andre personane i hushaldet skal då ikkje ha noko tal i feltet for hushald.

Det er viktig at du set deg grundig inn i HISTFORM før du tek til å transkribere.

Om HISTFORM-standarden

HISTFORM-standarden

Send ein e-post til Digitalarkivet om kva for område du ynskjer å transkribere FØR du startar slik at me unngår at fleire transkriberer same område.

Her finn du ei fil med oversyn over kva for område som ikkje er transkriberte (eller reserverte) enno:

Status for folketeljingane 1815-1855 (i pdf-format)

Du kan nytte det verktøyet du er komfortabel med til å transkribere dataa. Det er viktig at verktøyet er eigna til å strukturere dataa i kolonner/felt og rader/poster. Digitalarkivet kan ta i mot dei fleste filformat. Kontakt Digitalarkivet dersom du treng hjelp til å lage eit strukturert oppsett for ei teljingsliste.

Når verktøyet er på plass og du har sett deg inn i HISTFORM-standarden, kan du ta til å transkribere det området du har vald.

Folketeljingane 1815-1855 finn du her:

Folketeljingane 1815-1855 i Digitalarkivet (skanna)

Brødsmulesti med bileteID markert med raud sirkel. Raud pil viser kopieringssymbolet.

Når du transkriberer er det viktig at du koplar skanna bilete til transkriberte data slik at ein kan få opp lenker til det skanna materialet direkte frå søkesidene. For å legge inn ei kopling til det skanna biletet, legger du inn referansen til biletet (bileteID) du transkriberer. Når du blar i den skanna kjelden vil bileteID stå til sist i brødsmulestien. Ein bileteID inneheld to bokstavar, ft, og ei rekkje med tal. Du kopierer bileteID ved å trykkje på symbolet som kjem etter sjølve ID'en.

Viss du har spørsmål knytta til det å bidra eller til sjølve transkriberinga, kan du be andre bidragsytarar om hjelp i forum for kjelderegistrering, eller du kan kontakte Digitalarkivet.

Når du er ferdig å transkribere eit område, kan du sende transkripsjonane dine på e-post til digitalarkivet@arkivverket.no. Dersom du har registrert folkteljingar frå ulike områder eller år, må desse sendast i separate e-postar.

I emnefeltet skriv du: Sender <Folketeljing> <År> <Område>, til dømes "Sender Folketeljing 1855 Asker".

Last opp dei transkriberte dataa som vedlegg.

Kontakt Digitalarkivet viss det er ei stor sending så tilbyr me ein trygg stad der du kan legge filene så me kan hente dei.

Viss du (privatperson eller foreining) ynskjer å delta i transkribering av folketeljingar 1815-1855, gjer du det som gjest i Digitalpensjonatet. Det vil seie at du har rettane til dine eigne transkriberte data inntil anna er avtalt. Digitalarkivet kan berre nytte dataa til distribusjon på våre nettsider. Digitalarkivet kan ikkje dele dine data med andre, utan at me har fått løyve til det frå deg. Merk at det finst eitt unntak til dette: Folketeljingsdata er bidrag i ein større dugnad der Digitalarkivet sin samarbeidspartner RHD (Registreringssentral for Historiske Data) legg data til rette for forsking. Dine transkriberte data frå denne dugnaden vil difor bli delte med RHD.

Om Digitalpensjonatet

Gå til RHD sine nettsider