Folketellingen 1920 Seljord

Informasjon om folketellingen 1920

Den 1. desember 2020 oppheves taushetsplikten for folketellingen fra 1920. På denne datoen vil folketellingen for hele landet bli publisert i skannet versjon, og deler av landet i søkbar versjon. Publisering av søkbar versjon vil fortsette kontinuerlig og estimeres å være fullført i april 2021.

Folketellingene inneholder opplysninger om alle personer som bodde i Norge på en bestemt dato i et bestemt år. Her kan du finne informasjon om alle personene i en husstand og se slektskapsforholdet mellom personer.

Ved folketellingen i 1920 var det registrert 2 649 775 hjemmehørende personer i Norge. I tillegg var det 107 858 personer som var midlertidig tilstedeværende. Opplysningene om hver person ble nedtegnet på en separat personseddel (ark). Det betyr at det samlet er nedtegnet personopplysninger på 2 757 633 sedler.

Folketellingens oppbygning

1920-tellingen består av flere ulike lister. For hvert herred (landkommune) er det en hovedliste med oversikt over tellingskretsene, noen kretslister med oversikt over gårdene (bostedene) i kretsen, en hus- og husholdingsliste for hver gård med opplysninger om de enkelte husholdningene på bostedet, og en personseddel for hver person som enten var bosatt der eller var til stede der på tellingstidspunktet 1. desember 1920. I byene er huslistene og husholdningslistene separate. De førstnevnte med opplysninger om bygården (huset) som helhet, og de sistnevnte med opplysninger om hver enkelt husholdning (leilighet) i gården

Skanning og registrering av folketellingen

Folketellingen 1920

Arkivverket satte i gang med å skanne alle lister og personsedler til folketellingen 1920 i 2016, og med god hjelp fra Nasjonalbiblioteket var samtlige sider skannet på høstparten 2018. Dette utgjorde 6 658 962 sider totalt. Siden materialet ble skannet i den rekkefølge det forelå når det ble avlevert ville brukervennligheten bli dårlig. På senhøsten 2018 tok Arkivverket et initiativ og søkte etter frivillige som kunne tenke seg å registrere på personsedlene slik at tellingen kunne bli søkbar og dermed langt mer brukervennlig. De mest sentrale opplysningene skulle registreres, slik som navn, kjønn, fødselsdato/år, fødested, sivilstand, levevei og stilling i husholdningen (mann, kone, sønn, datter osv.). Siden opplysningene i tellingen var unntatt offentlighet måtte alle som ville bidra undertegne taushetserklæring. Det viste seg raskt at dette var et arbeid mange frivillige kunne tenke seg å bidra med. Men det var mange sider som skulle registreres og Arkivverket var stadig på hugget med å rekruttere flere. Det er nå over 650 frivillige som har bidratt. Det er et enormt stykke arbeid de har lagt ned. Det dreier seg om flere 10-talls årsverk. Uten deres innsats ville vi ikke fått en søkbar telling.

  • Arkivverket vil sende en stor takk til alle frivillige som har bidratt – kjempemessig innsats.

Publisering av det registrerte materialet gir utfordringer

Registreringen er nå fullført, med unntak av Oslo. Bostedene og personene er altså registrert hver for seg, og tanken har hele tiden vært at disse skulle sorteres sammen maskinelt til befolkede bosteder ved hjelp av kretsnumrene og huslistenumrene fra kretslistene og de samme numrene pluss personseddelnummeret fra toppen av personsedlene. Dette er også gjort, men det viste seg etter hvert at det bare unntaksvis (i veldig små kommuner) var mulig å få alle bosteder og personer korrekt på plass ved hjelp av den maskinelle sorteringen alene. Årsaken er mengder av feil i de nevnte numrene. Noen av feilene stammer fra registreringen, mens de aller fleste stammer fra kildeføringen der mange numre ble skrevet feil eller utydelig eller ikke oppgitt i det hele tatt, og i mange kommuner ble personsedlene omnummerert i ettertid med tvetydige overstrykninger og «korreksjoner».

Høsten 2019 ble det startet et manuelt arbeid i Arkivverket med å rette opp disse nummerfeilene for å få sorteringsrutinen til å kombinere bosteder og personer, og rekkefølgen på personene, korrekt. Dette manuelle puslespillarbeidet har vist seg svært tidkrevende, og siden sommeren 2020 har ti medarbeidere vært involvert i dette. Men det var ikke tidsnok til å få hele tellingen ferdig korrigert til 1. desember, så arbeidet må fortsette i desember og utover vinteren 2021.

Personsedlene i kystfylkene fra Rogaland til Finnmark ble sortert etter nummer ved de daværende statsarkivene i Bergen og Trondheim på 1980-tallet, slik at rekkefølgen på sedlene ved skanningen var betydelig riktigere her enn for fylkene på Øst- og Sørlandet, der personsedlene ligger og er skannet i fullstendig uorden, i utgangspunktet fra siste bearbeiding hos Statistisk sentralbyrå på 1920-tallet. Det var allikevel en god del feil og mangler i numrene også i kystfylkene, men korreksjonsarbeidet har vært mindre tidkrevende for disse. De er derfor blitt prioritert for korreksjon og ferdigstillelse fram til 1. desember. Sammen med Vestfold, der korreksjonsarbeidet ble startet tidlig, og noen kommuner sør i Østfold, som også har sorterte personsedler. Herredene på Øst- og Sørlandet og byene, som nevnt ovenfor har en ekstra liste og et ekstra nummer (kompliserende), vil da bli publisert i Digitalarkivet fra desember og utover. Kommunene vil bli publisert enkeltvis etter hvert som de ferdigstilles.

I det manuelle arbeidet med tellingen inngår også kvalitetssikring av fødselsdatoene og bokstavkodene for kjønn, sivilstand og stilling i familien. Dette er svært viktig for forskningsbruken av materialet, ikke minst for oppbyggingen av Historisk befolkningsregister.

Status for publisering av 1920-tellingen

Her kan du oppdatere deg