Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av høsten 2021. Les mer

Folketellingen 1920 - Avsluttet

Folketellingen 1920 er ferdig skannet og ble tilgjengelig 1. desember 2020.

Folketeljinga er sett saman av fleire skjema/lister. Listene for landdistrikta og byane er ikkje heilt like.

Landdistrikta:

 • Hovudlistene gjev informasjon om teljingskretsar, teljarar og heradet si plassering i administrative inndelingar.
 • Kretslistene gjev informasjon om gardane i kvar krets.
 • Hus- og hushaldslistene gjev meir informasjon om kvar gard og hushalda på kvar gard, m.a. tal på personar.
 • Personsetlane gjev informasjon om kvar enkelt person, ein setel per person. Setlane har framside og bakside.

Byane:

 • Hovudlistene gjev informasjon om teljingskretsar og teljarar.
 • Kretslistene gjev informasjon om eigedomane innanfor kvar krets, som regel med gateadresse.
 • Huslistene gjev informasjon om eigar og leilegheitene for kvar eigedom (hus).
 • Hushaldslistene gjev informasjon om hovudhushalda og eventuelle bihushald innanfor kvar leilegheit, m.a. tal på personar.
 • Personsetlane gjev informasjon om kvar enkelt person, ein setel per person. Setlane har framside og bakside.
 • Eventuelle skipslister gjev informasjon om kvart skip og personane om bord.

I denne dugnaden er det berre personsetlane som skal transkriberast.

Les meir om teljinga på SSB sine sider (lenke til 1920-teljinga ligg til høgre på sida).

Det er viktig at det som står i kjelda vert skrive av nøyaktig, teikn for teikn. Du skal aldri tolke eller endre det som står skrive. Det finst likevel nokre unntak, der du skal nytte etablerte standardkoder.

Det er nyttig å kjenne til spesialteikn ein kan nytte når ein transkriberar for å markere ord ein ikkje kan lese, opplysingar som vantar eller anna som du tykkjer er nyttig å merke seg i samband med sjølve transkripsjonen.

Spesialteikn

I 1920-teljinga er mykje av informasjonen i teljinga trykt, og ofte er det berre eitt ord eller ein kode som skal skrivast av. Du transkriberer berre frå personsetlane, og du skal berre transkribere eit utval av informasjonen som finst på personsetlane.

Informasjon om bustaden:

 • "Personseddel nr."
 • "Herred"
 • "Tellingskrets nr."
 • "Hus- og husholdningsliste nr."
 • "Gårds nr."
 • "Bruks nr."

Dersom det står eit spørsmålsteikn bak nokre av talla skal spørsmålsteiknet transkriberast. Dersom det er stroke over nokre tal, skal tala som er strokne over IKKJE transkriberast, berre det gjeldande talet.

Her finn du bileteID i brødsmulestien.

Feltet bileteID er allereie fylt ut, og dette skal du ikkje endre. BileteID er ein unik referanse til det skanna biletet i Digitalarkivet, og kvar personsetel vil ha ein eigen bileteID. Når du blar i den skanna kjelda vil bileteID stå til sist i brødsmulestien. Ein bileteID inneheld to bokstaver, fs, og ei rekkje med tal. I malen du har motteke er biletet (bileteID) allereie lagt inn. Når du transkriberer er det viktig at dei transkriberte dataa blir kopla til riktig bileteID slik at ein kan få opp lenker til det skanna materialet direkte frå søkesidene. Me tilrår at du undervegs i transkripsjonen tek stikkprøvar slik at bileteID samsvarar med biletet av den personsetelen du transkriberer.

Informasjon om personen:

 • "Fullt navn": Førenamn, mellomnamn og etternamn skal transkriberast kjeldetru (slik det står skrive i kjelda).
 • "Kjønn": Skriv m for mann eller k for kvinne. Dersom du ikkje kan vite kva kjønn det er, skriv !!.
 • "Fødselsdag": Skriv oppgjeven dato enten på forma dd.mm eller ddmm. Her er det viktig å vere konsekvent gjennom heile transkripsjonen.
 • "Fødselsår": Skriv oppgjeve år på forma åååå. Denne forma skal du nytte sjølv om årstalet berre er gjeve med to siffer i kjelda.
 • "Fødested": Fødestad skal transkriberast kjeldetru (slik det står skrive i kjelda).
 • "Stilling/stand": På personsetelen er teksten understreka. Bruk desse forkortingane:
  • "Ugift"=ug
  • "Gift"=g
  • "Enke/enkemann"=e
  • "Separert etter bevilling"=s
  • "Lovlig fraskilt"=f
 • "Levevei": Yrke skal transkriberast kjeldetru (slik det står skrive i kjelda).
 • "Stilling i husholdningen": På personsetelen er teksten understreka. Bruk desse forkortingane:
  • "Hovedperson"=hp
  • "Hustru"=hu
  • "Sønn"=s
  • "Datter"=d
  • "Tjener"=tj
  • "Losjerende"=l
  • "Besøkende"=b

Dersom det er skrive anna tekst, skal han transkriberast kjeldetru (slik det står skrive).

Last ned transkriberingsinstruks (PDF)

Når du er ferdig å transkribere eit herred, skal du sende transkripsjonen din på e-post til digitalarkivet@arkivverket.no.

I emnefeltet skriv du: Sender <Folketeljing> <År> <Herred/kjøpstad>, til dømes "Sender Folketeljing 1920 Moss". Hugs å fjerne passordbeskyttelse på dokumentet før du lastar opp vedlegget.

Last opp dei transkriberte dataa som vedlegg.